Kjære leder og MenneskeMøteVeileder

Du som leder er den viktigste endringsagenten på din arbeidsplass, men leder er ofte avhengig av faglige drivere- MenneskeMøteVeiledere- for å sikre kompetanseutvikling. Du som er MenneskemøteVeileder er leders viktigste støttespiller i endringsarbeidet.

Veien videre er laget for å gi implementeringsstøtte til ledere og MenneskeMøteVeiledere. Hensikten med denne støtten er å bidra til at programmet implementeres i en helhetlig ramme. Det er leders ansvar sammen med MenneskeMøteVeilederen å involvere alle ansatte i dette arbeidet.

Forarbeid

Gjør dere godt kjent med Veien videre nettsiden før dere går i gang med arbeidet. Her finner dere 5 ulike utviklingsområder med tilhørende ressurser og øvelsesbank. Disse skal hjelpe dere å styrke den utviklings- og traumebevisste tilnærmingen fra RVTS Sørs program i menneskemøtekompetanse. Det å jobbe med arbeidskulturen og de ansattes egen evne til refleksjon, er viktige suksesskriterier for at god tilnærming, forståelse og metodikk skal feste seg på din arbeidsplass. Hvert utviklingsområde har en liten introduksjon med tilhørende ressurser, og hver øvelse har kort beskrivelse av hensikt og introduksjon som du kan bruke som en kort inngang til øvelsene. Det viktigste er å gjennomføre øvelsene. Lag deg gjerne en powerpointpresentasjon ut fra introduksjonstekstene, og bruk ressursene som ligger tilgjengelig som inngang til utviklingsområdene og de enkelte øvelsene. Du tilpasser selv øvelsen til din tjeneste og målgruppe.

Veien videre plan
I arbeidet med Veien videre trenger dere en plan. Velg utviklingsområde etter ønske og behov i din tjeneste. For at alle skal ha eierskap til innholdet bør dere har en felles drøfting med deltakerne rundt hvilket utviklingsområde dere ønsker å fokusere på. Det finnes ingen felles gang i opplærings og vedlikeholdsarbeidet i Veien videre – nettopp fordi Veien videre legger opp til at hver tjeneste selv skal velge hva som trengs å jobbe med, og velge det utviklingsområdet som kan styrke akkurat det.

Veien videre planen skal ikke være en statisk plan, så dere bør ha jevnlig evaluering og revidering av planen. Utarbeidelse av planen er det du som leder og/eller MenneskeMøteVeileder som har ansvar for. Nedenfor er et eksempel på plan:

Veien videre plan
Veien videre plan

Last ned: Eksempel på mal for Veien videre plan

Praktisk gjennomføring
Veien videre tar i bruk undervisning, rollespill, diskusjoner, refleksjoner og gruppeoppgaver. Lokalene som brukes må̊ derfor være romslige, fleksible og tilpasset øvelsene man skal gjøre på den aktuelle samlingen. Vi anbefaler at lokalene har stoler som kan flyttes på. Auditorium med faste benker og bord egner seg lite.

Nyansatte og ansatte som ikke har deltatt i RVTS Sørs program i menneskemøtekompetanse

Dersom det bli ansatt nye medarbeidere, eller det er ansatte som ikke har deltatt i programmet, anbefaler vi at de gjennomfører Digitalt grunnkurs i traumeforståelse. På den måten kan en sikre at alle har samme grunnforståelsen før en går i gang med Veien videre.

Digitalt grunnkurs: https://rvtssor.no/nettkurs/grunnkurs/

Fordypning