Hopp til hovedinnhold

Utviklingsområde:

Reguleringsstøtte og mestring

RVTS Sørs program i menneskemøtekompetanse formidles det at utviklingstraumer kan føre til vansker med å håndtere følelsenes intensitet og varighet. Derfor er det viktig for hjelpere å romme de vanskelige følelsene og uttrykkene. Det være seg om de er kraftige og utfordrende eller stille og innadvente.

Sitat

En stressende hverdag stiller store krav til vår evne til å håndtere eget stressnivå. Vi mennesker påvirkes av hverandres følelser, og stress vil lett overføres til andre. De fleste som trenger støtte tåler at vi som hjelpere er ute av balanse en liten stund, men en irritert hjelper med kort lunte over tid gjør det vanskelig å skape en trygg hverdag. Irritasjon, frustrasjon, maktesløshet eller tristhet som naturlig oppstår i vanskelige situasjoner må ikke dominere samspillet med de som har det vanskelig. Vi trenger å trene på å overstyre slike impulsive responser når vi skal hjelpe andre med å håndtere egne følelser. I dette utviklingsområde ønsker vi å bevisstgjøre og reflektere over det å håndtere egne følelser, samt å støtte andre i å romme og håndtere sine følelser.

Øvelsesbank

Hensikt:
Friske opp kunnskap og lete etter utvidende forståelse av sentralt fagstoff fra RVTS Sørs program i menneskemøtekompetanse.

Introduksjon:
En måte å utvide kunnskap på er å lese og fordype seg i fagstoff. Gjennom å forklare for andre vil en legge egen forståelse i fagstoffet, og øke refleksjons- og læringsprosessen.

Instruksjon:
Del inn i grupper på 3-4. Hver gruppe skal velge en artikkel fra lenke nedenfor. Det gjør ikke noe at flere grupper leser samme artikkel. Deltagerne starter med å lese artikkelen hver for seg. Hver gruppe skal så forberede og gjennomføre et innlegg i plenum (vær gjerne kreative!) med fokus på;

Hva var hovedbudskapet i artikkelen?
Hvilke nye oppdagelser gjorde vi?
Hva kan dette bety for “hva vi gjør” i menneskemøtene?

Siri L. Thorkildsen, RVTS Sør (2021). Hva trenger hjelperen for å stå støtt når det stormer som verst?

Siri L. Thorkildsen, RVTS Sør (2023). Har du virkelig prøvd alt.

Siri L. Thorkildsen, RVTS Sør (2018). Vi må oversette barns sterke smerteuttrykk.

Hensikt:
Å bli oppmerksom på hva jeg tar med meg inn i menneskemøtene.

Introduksjon:
Vi formes av de menneskene og omgivelsene vi har rundt oss. Noen av egne styrker og svakheter som «menneskemøter» har en tatt med seg fra sin egen barndom. Det kan derfor være nyttig å reflektere over hvordan en er formet av sine erfaringer.

Instruksjon:
Gå sammen to og to og snakk sammen om:
 • Hvordan var du selv som barn? Stille, sjenert og trengte hjelp til å våge, risikovillig og trengte hjelp til å stoppe opp og telle til ti? Hadde du mye temperament eller var du mer rolig? Hadde du få nære venner, eller mange? Likte du å leke ute eller inne? Var du en ledertype, eller lot du deg lede?
 • Hvordan hadde du det i barnehagen? På skolen? Har du opplevd å bli mobbet eller har du selv vært med på å mobbe? Er det noe du husker fra en miljøarbeider/assistent/pedagog/lærer som du prøver å gjøre for dine barn/elever, eller er det noe du ønsker å unngå? Gi eksempler på hvordan det ble det satt grenser. Hadde de voksne lyst og tid til være sammen med deg?
 • Hvilke atferds- og følelsesuttrykk hos trigger deg mest?
 • Er det noen sammenheng mellom egen oppvekst og det som kan trigge meg i menneskemøter?

Hensikt:
Å reflektere over hva en selv og arbeidsplassen gjør, og kan gjøre, for ivaretakelse av seg selv og hverandre.

Introduksjon:
Å jobbe med utfordrende, utagerende eller avvisende mennesker kan krevende. Vi påvirkes av andres stress, uro, ubehag og frykt. Det kan føre til at vår evne til å forstå og møte den andre blir dårligere, og at våre reaksjoner påvirker den andre negativt. Da trenger vi støtte og tid til refleksjon, og mot til å prøve igjen.

Instruksjon:
Sitt sammen i grupper og del med hverandre:
 • Hvilke ivaretakende strukturer og strategier har vi på vår arbeidsplass? (fra leder? Kollegafelleskap? Vaner? Møter?)
 • Hva gjør du selv for å ta vare på deg selv når du er på jobb?
 • Hva gjør du på fritiden som hjelper deg med å slappe av, og som gir deg påfyll på en positiv måte?

Hensikt:
Å reflektere over betydningen av å dele egen sårbarhet i vanskelige situasjoner.

Introduksjon:
Å arbeide med mennesker som har det vanskelig er ofte givende, men også slitsomt. Vi må våge å snakke om de ubehagelige følelsene knyttet til arbeidsoppgavene. Mennesker med sosiale og emosjonelle vansker, trenger hjelpere som er “rolige i møte med det urolige”.

Instruksjon:
 1. Les artikkelen: Hva trenger hjelperen for å stå støtt når det stormer som verst
 2. Velg en eller flere av disse refleksjonene. La deltakerne sitte 5-10 minutter i stillhet, før de deler tanker i grupper. Hva ble du opptatt av da du leste artikkelen? Hva skal til for at du kan dele dine egne følelser av utilstrekkelighet med noen? Hva trenger du for å takle en tøff jobbhverdag? Har vi en kultur på jobb hvor vi kan være sårbare? Hvordan tar vi opp det som er vanskelig/det vi ikke får til? Hvordan tas det imot?
 3. Avslutt eventuelt med noen refleksjoner i plenum.

Hensikt:
Å få et verktøy som kan brukes til refleksjon over egen, og andres, samhandling med andre.

Introduksjon:
Emosjonell smerte kan ha mange uttrykk. Mange av disse kan være krevende og utfordrende å stå overfor. Er vi ærlige, vet vi at vi håndterer noen uttrykk bedre enn andre. Overfor de uttrykkene som vi har størst vansker med, kan vi nesten instinktivt reagere uhensiktsmessig, irrasjonelt og destruktivt.

Skal noen betro seg til oss, kunne stole på vår beskyttelse og velge oss som fortrolig samtalepartner, forutsetter det at vi unngår å reagere destruktivt. Da kan det være nyttig å være oppmerksomme på hva som er våre ”ømme punkter”.

Instruksjon:
1. Gjennomgå sensitivitetsypene som beskrevet nedenfor i plenum:

Vi bruker nå en inndeling av voksnes sensitivitet som er lånt fra teorien bak Circle of Security (Brandtzæg, Smith & Tortsteinson, 2011).

Noen av oss er separasjonssensitive. Vi lærte tidlig at det å ha fokus på hva andre ønsker eller trenger, fremfor primært å være opptatt av våre egne behov, er en effektiv måte å unngå avvisning på. Det betyr at det kan være viktig for oss å være godt likt og bli populære. Men det kan også bety at vi er sårbare når vi møter avvisning, utagering, krangel/bråk, kritikk eller ignorering.

Andre av oss er prestasjonssensitive. Vi lærte tidlig at anerkjennelse og aksept henger sammen med hva vi presterer. Vi lærte at det ikke er nok å være den man er for å få kontakt med andre mennesker. Det betyr at det kan være viktig for oss å være dyktige og resultatorienterte. Men det betyr også at vi er sårbare når vi stilles overfor apati, oppgitthet, underytelse og ødeleggelse.

Andre igjen er trygghetssensitive. Vår barnelærdom var kanskje at trygghet handler å ha kontroll. En effektiv måte for oss å føle trygghet på, er da å regulere hvor tett vi slipper andre til. Avstand og kontroll kan være effektivt, men gjør oss sensitive i møtet med invaderende atferd, ”bli-spist-opp”, intimitet og hjelp-/trøstsøkende atferd.

Noen av oss er en blanding av flere sensitiviteter.

2. Hver deltaker får utdelt en post-it-lapp. Be så deltakerne om å være ærlig mot seg selv og tenke nøye igjennom sin egen sensitivitet. Notér på lappen den sensitivitetstypen de kjenner deg mest igjen i (ca 5 minutter). Tenk igjennom hvordan du kan reagere når sensitiviteten utfordres. Finn gjerne et par eksempler.

3. Gå sammen to og to (10 minutter).
Del innsikten din med en kollega i en en-til-en-samtale.

4. Plenum (10 minutter).
Be de ulike par-gruppene om å dele noe av det de kom fram til.

Øvelsen kan også gjennomføres ved at de tre sensitivitetstypene skrives opp på tre flipoverark som legges i hvert sitt hjørne av rommet. Be så deltagerne stille seg opp ved den sensitivitetstypen de kjenner seg mest igjen i. Få frem refleksjoner og eksempler på når sensitiviteten utfordres mens de står ved flipoverarkene.

Her er det øvelsen som er viktigst. Om du ønsker å sette deg mer inn i tankegangen rundt begrepet sensitivitetstyper, kan du lese Brandtzæg, I. Smith og Tortsteinson (2011): Mikroseparasjoner – tilknytning og behandling, Fagbokforlaget, Oslo.

Hensikt:
Å bli trygg på bruk av Toleransevinduet som verktøy i samtale med barn, unge og voksne.

Introduksjon:
Konsekvensene av å leve med gjentatte vonde og skremmende opplevelser er at en får et sensitivt stress-responssystem. Det oppleves vondt å være på utsiden av “vinduet”, det kan skape problemer fordi tanken og fornuften er mindre tilgjengelig, og vi søker oss bort fra andre mennesker.

Toleransevinduet er en enkel og nyttig modell for å forstå at en kan ha lett for å kjenne på mye spenning og følelser i kroppen, eller på den andre siden, mangle energi og ikke kjenne noen ting. Toleransevinduet kan være et godt verktøy å ha med seg i menneskemøter.

Instruksjon:

Hensikt:
Å bli bevisst betydningen av egen-regulering før andre-regulering.

Introduksjon:
I arbeid med utfordrende, utagerende eller avvisende barn og unge utløses ofte sterke følelser hos oss voksne. Vi er programmert til å speile andres adferd. Når vi møter utfordrende atferd hos et barn, kan vi impulsivt kjenne på stress, uro, ubehag og frykt. Vi trenger å trene på å overstyre dette når vi skal hjelpe barn og unge med å regulere følelser. Vi må trene på hvordan den intuitive negative responsen vi ofte kjenner, kan erstattes av en mer konstruktiv respons som møter barnets smerteuttrykk. Å gi barn og unge reguleringssøtte betyr ikke å speile tilbake barnets følelser, men møte det med trygghet. Vi må kunne ”absorbere” stresset og gi ro tilbake. Dette er en krevende øvelse, og krever innsikt, vilje og tålmodighet.

Instruksjon:
 1. Se filmen sammen i plenum: Traumefeltets viktigste terapi - Reguleringsstøtte.
 2. Sitt sammen to og to.
  - Del et eksempel med hverandre fra en gang der du og/eller din kollega fikk til god reguleringsstøtte med et barn eller ungdom med utfordrende atferd.
  - Hva var de konkrete suksesskriteriene? Skriv opp på et flipoverark stikkord fra begge fortellingene.
 3. Gå sammen i plenum og del suksesskriteriene som er skrevet på flipoverarket med hverandre.
 4. Er det noen av disse konkrete tipsene som dere synes er nyttige og ønsker å ta med dere videre?
 5. Avrund i plenum med felles refleksjon. I filmen sier de at “å se bak væremåten kan hjelpe en med å få empati, og således hjelpe til med at en ikke handler på refleks». Hvilke assosiasjoner får dere når dere høre dette utsagnet?

Hensikt:
Å bli bevisst at en må legge til rette for støtte og mestring av ulike typer aktiviteter for barn og ungdom.

Introduksjon:
Ulike aktiviteter gjennom en skole- eller barnehagedag krever ulik struktur, ledelse og grenser. Kateterundervisning, gruppearbeid, lek, samlingsstund og måltider er eksempler på situasjoner som stiller forskjellige krav til den voksnes reguleringsstøtte. Utviklingstraumatiserte barn og unge kan trenge hjelp til å ha følelsene og energinivået som passer til aktiviteten de skal gjøre eller situasjonen de er i.

Instruksjon:
Be deltakerne først reflektere alene, så dele refleksjonene i grupper på 4, og til sist ha en oppsummerende refleksjon i plenum:
 • Tenk på et barn/ungdom du jobber med.
 • Hvilke aktiviteter mestrer barnet/ungdommen?
 • Hvilke aktiviteter strever barnet/ungdommen med?
 • Hva kan du gjøre for å legge til rette for mestring av ulike typer aktiviteter for barnet/ungdommen?
 • Tenk på strukturen på din arbeidsplass. Er den forutsigbar nok for barna og de unge?

Hensikt:
Å få en bevisstgjøring av traumenes konsekvenser for barnets eller ungdommens utvikling og læring, samt tilrettelegging for utvikling og læring i “nærmeste utviklingssone”.

Introduksjon:
Barn og unge som har opplevd eller lever med belastninger, kan streve med læring. Det kan være ferdigheter som ikke har fått utviklet seg på grunn av manglende erfaring, eller fordi de er i konstant alarmberedskap. Barn som stadig befinner seg i situasjoner som overstiger ferdighetsnivået, vil kunne protestere, opponere eller gi opp. Vygotsky er kjent for begrepet “optimale uviklingssone”. Med det mener han at læring må tilpasses det utviklingsnivået barnet eller ungdommen er på. Det vil si at utfordringen må være stor nok til å pirre nysgjerrigheten, men ikke er så overveldende at en gir opp.

Instruksjon:

Hensikt:
Å drøfte hvordan små pauser med bevegelse og lek kan bli en del av hverdagen i arbeid med mennesker som har sosiale og emosjonelle vansker.

Introduksjon:
Mye av hverdagen vår består av å sitte stille. En pause gjennom bevegelse eller lek øker sirkulasjonen og gir oksygen til områdene i hjernen som er viktig for læring. En pause med bevegelse og lek er reguleringsstøttene og hjelper oss å holde fokus. I tillegg gir det oss gode følelser og samhold. Bevegelse og lek kan flettes inn som små pauser i det som skal gjøres eller læres.

Instruksjon:
Sitt sammen i plenum og reflektér over spørsmålene. Skriv gjerne opp stikkord fra samtalen på en flipover.

Tenk på deg selv. Hva liker du/pleier du å gjøre for å gi deg selv en liten pause i løpet av arbeidshverdagen? I hvor stor grad er små pauser med bevegelse og lek bygget inn i strukturen hos oss? Hvordan kan du/vi integrere små pauser med aktivitet og lek i løpet av dagen?

Hensikt:
Å få inspirasjon til ulike bevegelser og leker som kan brukes i små pauser i løpet av dagen.

Introduksjon:
Mye av hverdagen vår består av å sitte stille. En pause gjennom bevegelse eller lek øker sirkulasjonen og gir oksygen til områdene i hjernen som er viktig for læring. En pause med bevegelse og lek er reguleringsstøttene og hjelper oss å holde fokus. I tillegg gir det oss gode følelser og samhold. Bevegelse og lek kan flettes inn som små pauser i det som skal gjøres eller læres. Det kan være nyttig å ha en aktivitetsbank en kan hente ideer fra.

Lag en Aktivitetsbank:
Ta et googlesøk, gå inn på nettsidene nedenfor, last ned appen, eller finn frem andre ressurser dere vet om eller allerede bruker. Del ulike aktiviteter eller leker med hverandre. Skriv dette opp i et dokument som kan bli en felles aktivitetsbank for bevegelse og lek.

Horten kommunes “Hopp- prosjektet”

Friskis & svettis bevegelsesprogrammer “Røris” og “Mini-Røris”

En app med stressmestring i hverdagen med tips, råd, og øvelser

Hensikt:
Å introdusere et eksempel på en aktivitet som har fokus på synkronisering og felles rytme.

Introduksjon:
Når sosial og følelsesmessig kompetanse skal utvikles trengs engasjerte og omsorgsfulle hjelpere. ABC leken har fokus på synkronisering, felles rytme og på å rette oppmerksomheten mot noe felles. Det mest grunnleggende i all menneskelig kontakt er vår evne til å gå inn i synkroniserende samspill med hverandre. Gjennom regulering med andre utvikles evnen til selvregulering.

Instruksjon:
Gjennomfør ABC leken. Stå på gulvet med litt avstand. “Stav” gjennom hele alfabetet i rytme sammen, eller gi deltakerne en utfordring med å “stave” navnet sitt eller stav et ord sammen til dere klarer det i rytme. Det er viktig at å sørge for at det ikke skal presteres eller gjøres noe riktig, og at det skapes en leken positiv atmosfære.

Last ned plakat (PDF)

Fordypning


Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar