Velkommen til Veien videre

Veien videre er en nettside for implementeringsstøtte for ledere og aktuelle MenneskeMøte-veiledere i tjenester som gjennomfører eller har gjennomført RVTS Sørs program i menneskemøtekompetanse.

Når vi skal lære noe nytt, og omsette det til vårt eget, så krever det at vi jobber og strever litt med stoffet. En måte å gjøre det på er å reflektere, diskutere og øve over teorien knyttet til egen praksis. Veien videre består av relevante utviklingsområder for utviklings- og traumebevisst praksis. Hvert utviklingsområde inneholder en øvelsesbank som er verktøy til å vedlikeholde og utvikle kompetansen tilegnet gjennom RVTS Sørs program i menneskemøtekompetanse.

Kompetanseprogrammene i menneskemøter er RVTS Sørs primære tjenestestøtte. Programmene jobber for å sette utviklings- og traumebevisst kunnskap ut i praksis, gjennom å ha organisasjonens kultur og verdiforankring i fokus, til beste for barn og unge. Det skal bidra til å utvikle fagfolk som er nysgjerrige på egen praksis, som evner å tenke langsomt, og som tør å være sårbare sammen med sine kollegaer. Vi legger vekt på at den voksne må kjenne seg selv, og arbeider mot å ha fokus på en positiv oppmerksomhet mot den andre.

Du kan lese mer om RVTS Sørs kompetanseprogram i menneskemøter her: MenneskeMøteAkademiet (MMA).

RVTS Sør er et ressurssenter som vil være i barnehøyde. Det betyr at vi har barn og unges behov i fokus i vår formidling. I tillegg betyr det at en god barndom varer hele livet – vi vil bidra til å gjøre en forskjell i hele livsløpet. Allikevel, dere vil se at Veien videre har fokus på barn og unge, men innholdet er selvsagt også nyttig i arbeid med voksne. Eksempler og øvelser i Veien videre må tilpasses den enkelte tjeneste og arbeidsoppgaver.

Målsetting med Veien videre
  • Forståelsen og kunnskapen som tilegnes gjennom RVTS Sørs program i menneskemøtekompetanse skal vedlikeholdes og videreutvikles. Den skal levendegjøres som kompetanse til barn, unge og voksnes beste.
  • En utviklings- og traumebevisst tilnærming og forståelse skal bli en del av arbeidskulturen og hos den enkelte.
Vedlikehold er mer enn repetisjon

Å vedlikeholde et kompetanseløft handler om å sikre at forståelsesgrunnlaget er levende i virksomhetens praktiske hverdag. Levende i den forstand at forståelsesgrunnlaget kan avleses i de daglige menneskemøtene man har med barn og unge, i det språket som brukes, i de refleksjoner og diskusjoner som gjøres, og i de avgjørelser som tas. For å lykkes i å integrere og videreutvikle ny praksis og forståelse er det ikke tilstrekkelig bare å lytte og forstå. Det krever egenaktivitet for å skape varig endring.

Veien videre utviklingsområder

Vi har valgt ut noen sentrale utviklingsområder fra RVTS Sørs program i menneskemøtekompetanse som skal bidra til å sikre videreutvikling og vedlikehold. Disse områdene er:

  1. Språk og forståelse
  2. Trygghet
  3. Relasjon og tilhørighet
  4. Regulering og mestring
  5. Samarbeid

Sentralt i læring er egenaktivitet, og gjennom øvelser innenfor de ulike utviklingsområdene ønsker vi at dere skal finne inspirasjon til å aktivt arbeide med å utvikle og integrere kompetansen hos de ansatte i tjeneste. Det legges det opp til å repetere fagstoff, reflektere, øve og dele historier.

I tillegg til utviklingsområdene vil dere finne en samling av nyttige e- læringsverktøy som også kan være til hjelp for å gå fra teori til praksis.

Fordypning