Veien videre: Fra kunnskap til kompetanse

En av de største utfordringene i kompetanseutviklingsarbeid er å få omsatt teori til praksis. Da kan det være nyttig å ha en felles forståelse av hva kompetanse er, og et bredt tilfang av pedagogiske virkemidler for implementering.

Kompetansehjulet
I Veien videre brukes kompetanshjulet for å belyse de ulike områdene som til sammen utgjør kompetanse.

Begrepet kompetanse refererer til summen av «hva som trengs» i den daglige profesjonsutøvelsen. Kompetansehjulet gir et godt bilde på hvordan ulike områder av kunnskap, perspektiver og erfaringer henger sammen (Andersen, Frantzen og Knag Fylkesnes, 2020).

Kompetansehjulet

Modellen vektlegger fem kompetanseområder: fagkunnskap, brukerkunnskap, verdier/holdninger, ferdigheter og organisasjonen eller tjenesten i seg selv.

De fire første områdene er sirkler flettet inn i hverandre, og reflekterer den dynamiske sammenhengen og gjensidige påvirkningen mellom områdene.

- Tjenesten som område omslutter de fire førstnevnte sirkelområdene. Dette tydeliggjør hvordan tjenesten i seg selv får betydning for den enkeltes muligheter for å bruke og utvikle egen kompetanse og at kunnskap om prosesser på organisasjonsnivå får betydning for praksisutøvelsen. Dette reflekterer MMA's vektlegging av ledelse for kompetanseutviklingen gjennom egne leder og ressurs samlinger.

- Fagkunnskap er kunnskap som vi tilegner oss fra forskning, litteratur og studier som bidrar til forståelse av problemstillingene vi står ovenfor i praksis. Traume- og utviklingsteori er en sentral del av dennne fagkunnskapen.

- Brukerkunnskap tilegner vi oss gjennom kontakt med barn, unge og deres familier. Det innebærer at vi utforsker hvordan barn, unge og familier vi møter erfarer sin hverdag og kontakten med tjenesten, og at vi tar deres perspektiver på alvor (tanker, følelser og meninger). Det innebærer også å vektlegge råd fra brukergrupper.

- Ferdigheter betegner den kompetansen vi tilegner oss gjennom erfaring og øving, men også den tause menneskekunnskapen vi skaffer oss gjennom f.eks. mellommenneskelige relasjoner.

- Verdier og holdninger betegner hva vi holder for verdifullt og hvordan dette kommer til uttrykk. Den kompetansen tilegner vi oss gjennom erfaring, refleksjoner, kritisk tenkning, etiske vurderinger m.m. Verdier og holdninger inkluderer også det grunnleggende barne- og menneskesyn, og har stor betydning for hvilke av de andre utviklingsområdene vi fester oss ved.

I kompetansehjulet kan kompetanse forstås som skjæringspunktet mellom disse fem kompetanseområdene. Kompetansen kommer til syne som helhet i tjenesten, men også hos den enkelte i de enkelte menneskemøtene.

Veien videre - pedagogiske virkemidler

Kompetansehjulet danner grunnlag for implementeringsstrategien i Veien videre. For hvert utviklingsområde håper vi gjennom ulike øvelser å berøre de ulike kompetanseområdene:

  • Fagkunnskap: Fakta, begreper, teori og sammenhenger.
  • Brukerkunnskap: Fortellinger, erfaringer og råd fra barn, unge og foreldre
  • Ferdigheter: Trening av ferdigheter i praksis
  • Verdier og holdninger: Refleksjoner som fører til bevisstgjøring rundt egen praksis, etiske og verdimessige problemstillinger og dilemmaer. Erfaringsdeling gjennom å dele kunnskap med hverandre.
  • Tjenesten: Fokus på struktur, rutiner og rammer i tjenesten.

Disse fem områdene vil berøres gjennom å repetere, øve, trene, reflektere og dele erfaringer.

Fordypning