Hopp til hovedinnhold

Et godt midlertidig hjem 2023-2025

Mottak for mindreårige asylsøkere

Om programmet

Dette er et kompetanseutviklingsprogram utviklet av RVTS Sør. Programmet er for ansatte i mottak for enslige mindreårige asylsøkere og gjennomføres i perioden våren 2023 til våren 2025. Arbeidet bygger på̊ tidligere erfaringer med Et godt midlertidig hjem og Veileder i traumebevisst og relasjonsbasert omsorg.

https://www.traumebevisst.no/program/etgodtmidlertidighjem/

https://rvtssor.no/ressurser/publikasjoner/66/traumebevisst-og-relasjonsbasert-omsorg/

Programmet gjennomføres i hvert enkelt mottak og er for alle ansatte. Det vil avholdes et innledende og avsluttende møte med mottaksleder, barnefaglig ansvarlige og evt. andre fagansvarlige i hvert enkelt mottak, samt løpende kontakt med ledelse underveis i prosjektperioden. 

I tillegg til samlingene i mottak inneholder programmet grunnkurs i traumeforståelse og veiledning av barnefaglig ansvarlige. 
 

Programmets målsetting

Bidra til et faglig godt omsorgstilbud for enslige mindreårige asylsøkere i mottak, jfr. nevnte veileder.   

Programmets læringsmål for ansatte:  

  • Utvikle kompetanse, verdier/holdninger og ta i bruk enkle metodiske verktøy, som gir grunnlag for god traumebevisst- og relasjonsbasert omsorg.   

  • Styrke barne- og flyktningefaglig kompetanse.  

  • Et mestrings- og ressursfokus i hverdagen med øye for hva ungdommene lykkes og bidrar med.  

  • Støtte ungdommene i daglige utfordringer, deres uavklarte livssituasjon og håp for fremtiden.  

  • Medvirke til trygge og ivaretakende voksne som er sensitive for ungdommenes behov.  

Programmet tilpasses lokalt etter behov på̊ det enkelte mottak.  
 

Omfang

Programmet består av et todagers grunnkurs i grunnleggende traumeforståelse og 4 samlinger (2 + 2 + 2 + 2 dager) med alle ansatte i hvert av mottakene. I tillegg tilbys det 2 oppfølgingsdager etter endt program. Det legges opp til møte med mottaksleder/ barnefaglig ansvarlige/andre fagansvarlige der fokus er på̊ avklaringer i forkant av programoppstart, og erfaringsinnhenting og tilbakemeldinger på programmet i etterkant av undervisningsdagene.  

De barnefaglig ansvarlige vil motta halvårlig gruppeveiledning med fokus på implementering av kompetansen i programmet. 

Ved behov vil det også være mulighet for digital veiledning underveis i programmet. 

Organisering

Kompetanseutviklingsprogrammet forankres gjennom skriftlig kontrakt med leder av UDI regionskontor Sør og leder av RVTS Sør. UDI bidrar til at mottaksledere deltar og tar ansvar for at ansatte møter i samlingene. RVTS Sør har prosjektkoordinator som kontaktpunkt med UDI Sør.  

Arbeidsoppgaver

Mellom samlingene

Ansatte vil få oppgaver å arbeide med mellom samlingene. En viktig forutsetning er at den enkelte ansatte jobber aktivt med å utvikle egen kompetanse og reflekterer over egen praksis. Videre skal ansatte knytte teorien og øvelsene i samlingene opp mot hverdagspraksisen i arbeidet med ungdommene i mottaket. 

Programmets hoveddeler

Et godt midlertidig hjem består, i tillegg til hoveddelene som vises i modellen under, av et to-dagers grunnkurs i grunnleggende traumeforståelse i regi av RVTS Sør.  

Underveis programmet

De barnefaglig ansvarlige vil motta halvårlig gruppeveiledning med fokus på implementering av kompetansen i programmet. 

Ved behov vil det også være mulighet for digital veiledning underveis i programmet. 

Det tilbys implementeringstøtte i form av en digital veiledningsøkt etter samlingen med ungdommer. Hovedfokus her vil være oppfølging av arbeid med Tankekart.  

Beskrivelse av programmets hoveddeler 

Avklaringsmøte

Møte i forkant av Samling 1, varighet 2-3 timer. På møtet deltar mottaksleder, barnefaglig ansvarlig og evt. andre ressurspersoner. Målsetningen for møtet er forankring av kompetanseutviklingsprogrammet. 

Samling 1 Grunnkurs i traumeforståelse 

2 dagers grunnkurs i traumeforståelse og traumebevisst omsorg. Kurset er spesielt tilpasset arbeid med flyktninger og asylsøkere. 

Samling 2 Verdi- og holdningsarbeid. Traumebevisst- og relasjonsbasert omsorg i et flukt- og migrasjonsperspektiv 

Arbeid med med verdi- og holdsningsarbeid som grunnlag for traumebevisst- og relasjonsbasert omsorg. Det jobbes med implementering gjennom Trygghetsøvelsen og Circle of Courage. 

Samling 3 Narrativ praksis. Tankekartet med ansatte. Selv- og kollegaivaretakelse 

Innføring i forståelse av Narrativ tilnærming og praksis, og arbeid med Tankekartet som metode. Fokus på selvivaretakelse og hvordan man som kolleger kan støtte hverandre. Praktiske øvelser med utgangspunkt i Per Isdal sin Bålsamling.  

Samling 4 Narrativ praksis. Tankekart med ungdommene 

Arbeid med ungdommer og ansatte sammen, hvor ungdommene jobber med sine individuelle Tankekart. Ungdommene trer frem med en presentasjon av sine tankekart og får tilbakemeldinger fra både ansatte og andre ungdommer. 

Samling 5 VIVAT 

Vivat gir kunnskap om selvmordsatferd og viser en modell for intervensjon ved selvmordsfare. Kurset gir mulighet til å bli mer bevisst egne holdninger til selvmord. Praktiske øvelser er sentralt i kurset. 

Oppsummering og evaluering 

Erfaringsinnhenting med mottaksleder og barnefaglig ansvarlige og evt. andre ressurspersoner, med følgende utgangspunkt:  

  • Hva har vært nyttig/bra?  

  • Forbedringspotensialer/utfordringer?  

  • Oppsummering og veien videre 

Samling 6 og 7 Oppfølgingsdager 

Tema for disse dagene planlegges i samarbeid med mottak og ut fra deres behov. 

Samling 8 Barnefaglig ansvarlige 

Halvårlige samlinger med barnefaglig ansvarlige i region sør. Samlingene vil ha fokus på implementering av kompetansen i programmet og vil utformes i samarbeid med de barnefaglig ansvarlige. 


Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar