Hopp til hovedinnhold
MMA

Trygge fagfolk

Aberia og Aurora

Leder

Lederstøtteprogram

Lederstøtte er en viktig del av kompetansehevingsprogrammet TRYGGE FAGFOLK. Lærende organisasjoner som skal gi god tilpasset hjelp til mennesker med sammensatte problemer krever en trygg og endringsdyktig ledelse basert på høy grad av tillit, medarbeiderskap og relasjonskompetanse. Videre blir det viktig at ledelsen sikrer at ulike utviklingsprogrammer/prosjekter settes inn i en helhet som sammen danner et godt og trygt faglig fundament for hele tjenesten. 

 

Innhold


Kick Off - 31.august 2022 (Losby Gods)
Pilar arrangerte en Kick Off med aller fagutviklere og ledere i Aberia og Aurora. Målsetttingen med denne samlingen var å gjøre alle deltakerne informert og kjent med programmets innhold, skape nysgjerrighet og motivasjon og tydeligere ansvarsfordelingen mellom Pilar og Aberia/Aurora i gjennomføringen av programmet.

Presentasjon fra samlingen:
Kick off 31.08.22

Kick off (alle ansatte) 12.10.22

 


Første samling: Lederen som kulturbygger


- Den første samlingen vil være en innledning til kompetanseprogrammet og vil klargjøre rollen leder skal ha i programmet. Det vil jobbes prosessuelt med organisasjonskultur og ledere vil få informasjon om hvordan første samling skal gjennomføres og hvordan arbeidet mellom samlingene kan organiseres.

Fokusområder for ledere/fagutviklere:

 • Sett dere godt inn i innholdet til første samling og bruk tid på å sette det inn i deres kontekst
 • Lag undervisningsgrupper som planlegger sammen og undervis helst to og to
 • Etabler tilbakemeldingsrutiner på egen undervisning. Det kan være utrygt å undervise egne ansatte, så refleksjoner og samtaler rundt pedagogikken og prosessen vil styrke både underviser og kvaliteten på undervisningen
 • Alle som underviser bør ha tett oppfølging og helst en mentor

 

Presentasjon fra samlingen:

Lederdag 1 1. november 2022

Mellomarbeid til samling 8.2.2023

Ressurser:

Peter Senge´s fem disipliner

Psykologisk trygghet og endringsprosesser

 


Andre samling: Lederen som relasjonsbygger


- I denne samlingen vil det fokuseres på hvordan leder kan bygge psykologisk trygghet i eget team og i egen organisasjon. Kunnskap om og ferdighet i hvordan relasjoner skapes og opprettholdes blir tematisert. Det vil bli en gjennomgang av samling 2 og ledere vil få instrukser som tydeliggjør deres rolle i samlingene om menneskemøtekompetanse og brukermedvirkning.

Fokusområder for ledere/fagutviklere:

 • Erfaringsutveksling rundt egen undervisning. Hva fungerer bra, tips til strukturering, tilbakemeldingskultur og behov for støtte/mentor
 • Psykologisk trygghet som underviser. Gir vi gode tilbakemeldinger, tør vi åpne opp for det vi må øve mer på, får vi til gode prosesser med ansattgruppen.
 • Definere behov knyttet til underviser/prosesslederrollen
   

Presentasjon fra samlingen:

Presentasjon fra samlingen

 

Ressurser:

Den didaktiske relasjonsmodellen

 


Tredje samling: Lederen som menneske


- I denne samlingen vil fokuset bli rettet mot lederrollen og hvordan «Jeg» er som kulturbygger og leder. Det handler om å bli bedre kjent med seg selv og hvordan dette innvirker på egne følelser, tanker og handlinger.

Innholdet i samlingen vil bli flettet inn mot samling tre hvor egenomsorg og systemer for ivaretakelse skal tematiseres. Også her vil ledere få informasjon om hvordan de kan fasilitere arbeidet på egen avdeling.

Fokusområder for ledere/fagutviklere:

 • Hvordan jobber jeg i dag med min egenomsorg?
 • Har vi gode systemer for egen- og kollegaivaretakelse?
 • Hvordan jobber vi med de ansatte i dag?
 • Hva har vi behov for å styrke for å sikre at vi bygger en kultur som er i tråd med våre verdier og ønsket praksis ut i de ulike avdelingene?

 

Presentasjon fra samlingen:

Presentasjonen fra samlingen

Ressurser:

Leirbål - Instruks (Film)

Leirbål - Instruks (PDF)

Empati vs Sympati (Film - Brené Brown)


Fjerde samling: Lederen som praksisutvikler


Etter samling 3 vil ha en samling med fokus på arbeidet som skal skje ut i avdelingen de neste månedene. Hvordan har de jobbet med fagutviklingen hittil, erfaringsutveksling og utarbeidelse av lokale utviklingsplaner. Sentralt på denne samlingen vil også være implementeringsteori og hvordan endre praksis.
Avdelingen i Aberia er veldig forskjellige, slik at vi vil jobbe noe overordnet i forhold til etablering og implementering av praksis og sette av noe tid til prosesser hvor man kan jobbe ut fra egen kontekst.

Fokusområder for ledere/fagutviklere:

 • Hvordan sikre at kompetansen blir implementert på min avdeling?
 • Bygge strukturer og rutiner for videre arbeid
 • Utviklingsplan og sette opp årshjul for intern opplæring (kompetanseplan) 
 • Definere behov for veien videre

 

Presentasjon fra samlingen:

Presentasjon fra samlingen

 

 


Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar