MMA

Vi er like unike

Krossen skole

Leder

Implementeringsstøtte - ledersamlinger

En viktig del av kompetanseprogrammet er implementeringsstøtte. Lærende organisasjoner som skal gi god tilpasset hjelp til mennesker med sammensatte problemer krever en trygg og endringsdyktig ledelse basert på høy grad av tillit, medarbeiderskap og menneskemøte-kompetanse. 

Hensikten med denne støtten er å bidra til at utviklingsprogrammet implementeres i en helhetlig ramme. 


Første samling: Lederen som kulturbygger
- Den første samlingen vil være en innledning til kompetanseprogrammet og vil klargjøre rollen leder skal ha i programmet. Det vil jobbes prosessuelt med organisasjonskultur og ledere vil få informasjon om hvordan arbeidet mellom samlingene kan organiseres.

Presentasjon fra samlingen:
https://rvtssor.no/filer/dokumentarkiv/27092022_leder_som_kulturbygger_.pdf


Andre samling: Lederen som relasjonsbygger
- I denne samlingen vil det fokuseres på hvordan leder kan bygge psykologisk trygghet i eget team og i egen organisasjon. Kunnskap om og ferdighet i hvordan relasjoner skapes og opprettholdes blir tematisert. Det vil bli en gjennomgang av samling 2 og ledere vil få instrukser som tydeliggjør deres rolle i samlingene om menneskemøtekompetanse og brukermedvirkning.

Presentasjon fra samlingen:
Kommer....

Ressurser:
Kommer....


Tredje samling: Lederen som menneske
- I denne samlingen vil fokuset bli rettet mot lederrollen og hvordan «Jeg» er som kultubygger og leder. Det handler om å bli bedre kjent med seg selv og hvordan dette innvirker på egne følelser, tanker og handlinger.

Innholdet i samlingen vil bli flettet inn mot de neste samlingene med alle ansatte. Også her vil ledere få informasjon om hvordan de kan fasilitere arbeidet på egen avdeling.

Presentasjon fra samlingen:
Kommer....

Ressurser:
Kommer....


Fjerde samling: Lederen som praksisutvikler
Den siste samlingen vil ha fokus på arbeidet som skal skje ut i avdelingen de neste månedene. Hvordan har de jobbet med faguviklingen hittil, erfaringsutveksling og utarbeidelse av lokale utviklingsplaner. Sentralt på denne samlingen vil også være implementeringsteori og hvordan endre praksis.
Avdelingene på Krossen er veldig forskjellige, slik at vi vil jobbe noe overordnet i forhold til etablering og implementering av praksis og sette av noe tid til prosesser hvor man kan jobbe ut fra egen kontekst.

Presentasjon fra samlingen:
Kommer....

Ressurser:
Kommer....