MMA

Trygge veiledere

NAV Midt-Agder

Om programmet

Noe av det viktigste med tjenestene NAV leverer, er menneskene som jobber der. Brukerne av NAV treffer menneskene som jobber der, og er ofte i en sårbar situasjon når de har behov for NAVs tjenester. De ansatte i NAV er mennesker med fagkompetanse, verdier, holdninger og egne livserfaringer. RVTS Sør er opptatt av å tydeliggjøre hvordan den ansatte selv er en viktig del av tjenestetilbudet. De som er brukere av tjenestene skal kjenne at de er verdifulle, og for å lykkes med det må menneskene som arbeider i tjenestene også kjenne seg verdifulle.

NAV Midt-Agder ønsker at kompetanseprogrammet sikrer at alle ansatte som jobber i organisasjonen har en felles faglig forståelse for hvordan brukerne kan møtes på best måte. RVTS Sør er opptatt av å bidra til en «felles kultur» med kompetente ansatte som har kunnskap, og som handler til brukernes beste, i tråd med NAV Midt-Agders rutiner slik at «privat praksis» unngås. 

Programmet er utarbeidet i henhold til anerkjente prinsipper i nyere implementeringsforskning, og har som intensjon å utvide ledere og ansattes være- og gjørekompetanse gjennom økt kunnskap, refleksjon, kollegaveiledning og trening i bruk av forståelsesmodeller og ferdigheter. Det baserer seg på en erkjennelse av at kompetanseutvikling, læring og kvalitetsutvikling best skapes i møte med likeverdige parter. 

Dette innebærer at programmets innhold blir utformet i samarbeid mellom RVTS Sør, og NAV Midt-Agder.