MMA

Menneskemøtekompetanse - Barnevern

Læringsnettverk Viken

Om programmet

Om programmet

"Læringsnettverket i Viken (Lier, Øvre Eiker, Numedal og Midt-Buskerud barneverntjeneste) ønsker å utvikle en reflektert og traumebevisst praksis hos trygge fagfolk i sin organisasjon".

Programmet jobber for å sette utviklings- og traumebevisst kunnskap ut i praksis gjennom å fokusere på organisasjonens kultur og verdiforankring, til beste for barn, unge og voksne. Det skal bidra til å utvikle fagfolk som er nysgjerrige på egen praksis, som evner å tenke langsomt, og som tør å være sårbare sammen med sine kollegaer. Vi legger vekt på at den voksne må kjenne seg selv, og arbeider mot å ha fokus på en positiv oppmerksomhet mot den andre. 

Målsettingen

er at tjenesten har en felles traumebevisst referanseramme som bidrar til gode og utviklende menneskemøter for barn, unge og voksne. Programmet har som målsetning at hver enkelt ansatt, men også tjenesten som helhet, skal utvikle sin kompetanse. Målet er å sikre at kunnskap, forståelse og praktisk anvendelse blir implementert på alle nivå. 

"De ansatte skal etter endt program ha en kompetanse som sikrer at alle barn, ungdom og familier som er i møte med tjenesten blir møtt av trygge fagfolk med en traumebevisst holdning".

 

Fokus på menneskemøter

Et godt menneskemøte er grunnleggende i alt endringsarbeid. Menneskemøtekompetanseprogrammet er opptatt av at de vi møter skal oppleve en genuin omsorg, varme og respekt. Programmet har hovedvekt på forankringsarbeid i verdier, kunnskapssyn og menneskesyn. Dette mener vi er en forutsetning for forandring. Det er i det enkelte menneskemøte våre verdier, kunnskap og erfaring vises i praksis, og det er hvordan den andre opplever møtet som er grunnleggende i om det bidrar til forandring. 

En traumebevisst referanseramme

Arbeidet i barneverntjenesten handler om møter med mennesker i ulike livssituasjoner, ofte preget av vold, overgrep eller livskriser. En utviklings- og traumebevisst tilnærming er å ha en forståelse av belastende hendelser og erfaringers innvirkning på menneskers utvikling og psykiske helse, men også hvordan livsbetingelser og stress i hverdagen kan påvirke oss. Utvikling- og traumebevissthet handler for det første om å legge til rette for gode utviklingsstøttende betingelser. For det andre handler om å ha en bevissthet om, og forståelse av, behovene til mennesker utsatt for påkjenninger. I tillegg kan traumeforståelse hjelpe oss med fokus på hva som bidrar til å forebygge og avdekke belastinger og stress, og bidra med kunnskap om hva som skal til for å skape endring. 

Hvordan

Programmet har som hovedmålsetning å sette kunnskap ut i praksis. En nøkkel i dette er refleksjon, fundering og aktiv deltakelse, mer enn tradisjonell kunnskapsformidling. Vi ønsker et program som beveger både hode, kropp og følelser. Interaksjon og aktiv deltakelse er gjennomgående i programmet. En av måtene vi gjøre dette på er gjennom å systematisk utfordre til refleksjon over egen arbeidshverdag og praksis i egen tjeneste, styrker og svakheter og hvordan både den enkelte og tjenesten sammen kan arbeide for å bedre kvaliteten på menneskemøtene. 

Lederstøtte

MMA innholder implementeringsstøtte til aktuelle ledere. Hensikten med denne støtten er å bidra til at programmet implementeres i en helhetlig ramme. Det er leders ansvar å involvere alle ansatte i dette arbeidet.