Handlekraftige Voksne - Trygge barn

Oppvekst i Vennesla og Iveland

De gode menneskemøter - Traumebevisst praksis

Dato: 16. august 2022
Sted: Vennesla

Traumebevisst omsorg / praksis er en verdibasert forståelsesramme som gir grunnlag for ulike metodevalg. Det er i seg selv ingen metode.
Samlingen er todelt, med en felles fagdag for alle ansatte og en Workshop i de ulike læringsnettverkene

Hensikt

Å bidra til at den enkelte og tjenesten som helhet bidrar til gode og utviklende menneskemøter ut fra en felles utviklings- og traumebevisst referanseramme.

Målsetting

Etter samlingen skal de ansatte kunnskap om hva som kjennetegner en god menneskemøtepraksis, kunne redegjøre for komplekse psykiske traumer og kunne redegjøre for prinsippene bak god praktisk traumebevisst omsorg / praksis.

De ansatte sakl og ha gjort erfaringer med ulike «verktøy» i traumebevisst omsorg / praksis, samt bli bevisstgjort i organisasjonens språk, holdninger og verdier

Innhold

Teori og refleksjonsoppgaver om grunnleggende utvikling- og traumeforståelse, inkludert sammenhenger mellom psykiske vansker, vold, overgrep og traumer.

Teori og øvelser om Traumebevisst omsorg/praksis.

  • Trygghet 
  • Relasjoner
  • Coping/mestring

Ressurser