Handlekraftige Voksne - Trygge barn

Oppvekst i Vennesla og Iveland

Forankring for forandring

Dato: 3. januar 2022
Sted: Filadelfia Vennesla

Hensikten med forankring for forandringsdagene er å bevisstgjøre ansatte og ledere om egen kompetanse, verdier, holdninger og hvilken sammenheng/kultur de er en del av. Vi ønsker å bidra til økt kjennskap og trygghet i organisasjonen. Vi tror at organisasjoner preget av indre omsorg gir trygge og gode ansattgrupper.

Målsetting

Å styrke bevisstheten av den enkelte som verktøy i menneskemøter gjennom en utforskning av «Hvem er jeg?» og «Hvem er vi?

Innhold

Samlingen berører følgende temaer: 

  • Verdibevisstgjøring, Hva betyr Vennesla og Iveland kommuners verdier i praksis, hvordan leves de ut? Hvordan merker barn, unge og omsorgspersonene dette?
  • Refleksjon og bevisstgjøring av egne verdier og holdninger
  • Grunnleggende organisasjonsforståelse med sikte på å fremme en forståelse av organisasjonens verdigrunnlag som naturlig grunnmur for valg av teorier, metoder og tiltak. 
  • Min innflytelse på Menneskemøte- Hvem er jeg?
  • Vår innflytelse på Menneskemøte- Hvem er vi? 
  • Verdsetting av forskjellighet i organisasjonen, sårbarhetskultur ogarbeidsgledefaktorer

Samlingen er todelt, med en felles fagdag for alle ansatte og en Workshop i de ulike læringsnettverkene

Ressurser