Handlekraftige Voksne - Trygge barn

Oppvekst i Vennesla og Iveland

Leder

Ledere og MenneskeMøteVeiledere - Implementeringsstøtte

En viktig del av Menneskemøteakademiet er implementeringsstøtte. Lærende organisasjoner som skal sikre gode oppvekstvilkår og  tilpasset hjelp til barn og unge med sammensatte problemer krever en trygg og endringsdyktig ledelse, basert på høy grad av tillit, medarbeiderskap og menneskemøte-kompetanse. 

Leder er ofte avhengig av faglige drivere i enheten for å sikre kompetanseutvikling. Implementeringsstøtten retter seg derfor til både ledere og aktuelle faglige drivere (MenneskeMøteveiledere) Hensikten med denne støtten er å bidra til at utviklingsprogrammet implementeres i en helhetlig ramme. Lederstøtten er beskrevet nedenfor. Menneskemøteveilederne gjennomfører to x to dager samlinger, samt 3 veiledersamlinger underveis i prosessen  og innhold og programmet for MenneskeMøteveilederne finner dulenger ned på siden

Lederstøtten

består av en to dagerssamling før oppstart av fellesprogrammet, samt oppfølging av ledere med jevnlige møter i eksisterende ledermøter.

Den primære målsettingen med lederstøtten er å understøtte eksisterende utviklingsarbeid både ved den enkelte enhet. og i hele oppvekstsektoren, med et særlig fokus på en traume - og utviklingsbevisst praksis.

Vi forstår fagutvikling og organisasjonsutvikling som to sider av samme sak, hvor leder er den fremste "endringsagenten" og for å styrke denne rollen setter vi ekstra fokus på disse fire områdene i lederstøtten: JegBygge - ViBygge - IdentitetsBygge - Fremtidsbygge

Todagers samling: Jeg- og ViBygge

I JEGbygge fokuserer vi på at den enkelte leder/rådgiver skal se nærmere på sine styrker og sårbarheter i menneskemøter, fag og organisasjonsutvikling, og har vektlagt verdier og holdninger som sentrale faktorer. 
Hvordan kan du som leder eller rådgiver bidra til å skape en traume- og utviklingsbevisst oppvekstsektor. Vi fokuserer både være- og gjørekompetanse.                                                                          

Til inspirasjon: Vi blir oss selv sammen

I VIBygge: For at en traume- og utviklingsbevisst bevisst praksis skal få grobunn er det viktig å se den enkelte ansatte som en del av felleskapet. Jeg -ét er avhengig av Vi -ét for å arbeide traume- og utviklingsbevisstbevisst. Helheten er avhengig av delene. Vi har alle et syn på hva et menneske er, hvordan de bør møtes og behandles (menneskesyn). Vi har alle en forståelse av hva vi tror er sant (kunnskapssyn). Vi har noen verdier vi mener mennesker bør leve etter. Og vi har en gradering av verdier. Det er de verdiene eller kulturfaktorene vi har med oss i livet som i hovedsak bestemmer våre store valg i livet – slik som karriere, valg av partner og tro. 
Dersom fagutvikling skal skape vedvarende kompetanseheving, forutsetter det at vi jobber med arbeidskulturen og reflekterer over egen praksis. Vi verdsetter ulikheter og jobber å se styrkene i de for å skape gode tjenester
I ViBygge ser vi altså nærmere på delene i helheten når det gjelder ledere, ansatte, enhetene og oppvekstsektoren som helhet. 

Til inspirasjon: Kunsten å gjøre andre store

Halvårlige samlinger i eksisterende møtestruktur fokuserer Identitets- og Framtidsbygge

IdentitetsBygge: Hva er barn- og oppvekstsektorens identitet? Og hva er barn- og oppvekstsektorens selvforståelse? En traume- og utviklingsbevisst organisasjon kan sies å være kjennetegnet av å ha en identitet som er delt av medlemmene, og hvor de ulike delene  den felles identiteten består av, er integrert og sammenhengende. Det er en erkjennelse at en “organisasjon” er et menneskelig fellesskap, og i barn- og oppvekstsektorens tilfelle et felleskap med en målsetting om bidra til å skape trygge barn. Et slikt felleskap trenger en bevissthet om felles identitet for å kunne nå sine målsettinger. 

Identitet for individer er tilstandsavhengig. Den integrerte personen er i stand til å fremstå helhetlig på tvers av ulike tilstander dersom personen har en sammenhengende og helhetlig identitet, som ikke “sprekker opp” i flere "identiteter" når tilstandene endrer seg. For eksempel gjennom høyt stress eller sterke følelsestilstander. Hvordan er dette i menneskelige felleskap som har en felles målsetting om å skape god utvikling for barn og unge og bidra til å lege sår når det trengs? Har vi en helhetlig og felles identitet som tåler stress og motgang uten å gå i oppløsning? Det er grunn til å tro at en tydelig identitet vil bidra til stolthet og tilhørighet til tjenesten. Er barn- og oppvekstsektoren, og den enkelte enhets identitet tydelig nok? Vil en “traume- og utviklingsbevisstbevisst fokus” føre til endringer i identitet og selvforståelse ved den enkelte enhet og i sektoren som helhet?

Til inspirasjon: Omdømme bygges innenfra

FremtidsBygge: Under Fremtidsbygge skal vi forsøke å knytte sammen trådene, og fokusere på hvordan en traume- og utviklingsbevisst barn-og oppvekstsektor kan se ut. Hvordan vil dere at kunnskapen tilegnet gjennom "Handlekraftige Voksne - Trygge barn", integrert med eksisterende kunnskap og kompetanse skal forme den enkelte enhets og hele sektorens framtid? 
En traume- og utviklingsbevisst leder og ansatt har fokus på å forstå seg selv for å kunne forstå andre. Han eller hun har fokus på ”hvem jeg er og hvordan jeg påvirker den andre”. Dette påvirker nødvendigvis ledelse og pedagogisk tilnærming, og hvordan den utformes. 

Til inspirasjon: Forandringsøyeblikk

 

Menneskemøteveiledere

Å understøtte og vedlikeholde et kompetanseløft handler om å sikre at forståelsesgrunnlaget er levende i avdelingen/tjenestens/enhetens praktiske hverdag. 
For å øke utbytte av MMA og lykkes med implementering, utvikling og endring, er det nyttig at noen bistår leder med utvikling av planer, forankring blant medarbeiderne i enhetene og oppfølging av praksisendringer. MMA veiledere og MMA team er leders støtte i dette utviklings- og endringsarbeidet. 

Målet er at forståelsen og kunnskapen som tilegnes gjennom MMA skal levendegjøres i den daglige praksisutøvelsen hos den enkelte slik at utviklings- og traumebevisst tilnærming og forståelse skal bli en del av arbeidskulturen.

MMA veileder er en uformell rolle som pådriver, veileder, støtte i fagutvikling. Hensikten er å øke sannsynligheten for at MMA fører til positive endringer i rutiner, arbeidsmåter og andre sider ved enhetenes kvalitet, og at disse endringene integreres i enhetene over tid. 

Det er tre nivåer av Menneskemøteveiledere

Nivå 1: Profesjonsveiledere: Veiledere som fordeles på ulike lærende nettverk. Har ansvar for å støtte og veilede nivå 2, og særlig ansvar for faglig oppdatering, også etter programmets slutt.

Nivå 2: Veiledere: Ansvar for støtte og veilede kollegaer på sin enhet. Være pådrivere for implementering av handlingsplan og kompetanseprogram «Handlekraftige voksne- trygge barn». Veiledere har i samarbeid med leder særlig ansvar for vedlikehold av programmet i refleksjoner, diskusjoner, valg og faktisk handling på hver enkelt enhet etter programmets slutt.

Nivå 3: Menneskemøteteam bestående av nivå 2 veiledere, leder og ressursperson på hver enkelt enhet. Teamet har i samarbeid med og støtte fra, nivå 1 et særlig ansvar for å være pådrivere og gi implementeringsstøtte i praksis på sin enhet (eks utarbeide plan for implementering, opplæring av nyansatte, tema på personalmøter, trening og øvelse osv.).

MMA Veiledersamlinger

Nivå 1 og 2 har egne veiledersamlinger. 4 dagssamlinger (2+1+1) og tre halve dager med veiledning. Her er det lagt vekt på:

  • Min rolle som veileder, pådriver og støtte i fagutvikling
  • Anvendelse av kunnskap i samhandling
  • Bistand og verktøy for refleksjoner, diskusjoner, valg og faktisk handling
  • Opplæring i verktøy for kartlegging av nevroaffektivt utviklingsnivå (NAA)
  • Læring gjennom prosess, egen og andres erfaring, tilegnelse av ny kunnskap og øvelser