Hopp til hovedinnhold
MMA

Handlekraftige Voksne - Trygge barn

Oppvekst i Vennesla og Iveland

Leder

Lederstøtte og Menneskemøte veiledersamlinger

En viktig del av Menneskemøteakademiet er implementeringsstøtte. 

Leder er ofte avhengig av faglige drivere i enheten for å sikre kompetanseutvikling. I programmet retter derfor Implementeringsstøtten  både til ledere og aktuelle faglige drivere (MenneskeMøteveiledere). Hensikten med denne støtten er å bidra til at utviklingsprogrammet implementeres i en helhetlig ramme. Lederstøtten og Veiledersamlingene er beskrevet nedenfor. 

Lederstøttesamlingene

Leder er den viktigste endringsagenten i kompetanseutvikling, og gjennom ledersamlingen vil vi bidra til å understøtte eksisterende utviklingsarbeid både ved den enkelte enhet. og i hele oppvekstsektoren, med et særlig fokus på en utviklings - og traumebevisst praksis. En utviklings- og traumebevisst leder har fokus på å forstå seg selv for å kunne forstå andre. Lederen har fokus på ”hvem jeg er og hvordan jeg påvirker den andre”.  

Målsetting

Den primære målsettingen med lederrstøtten er å fokusere på lederen i en lærende organisasjon, og gjennom det styrke at forståelsen og kunnskapen som tilegnes gjennom programmet skal levendegjøres og integreres i den daglige praksisutøvelsen hos den enkelte, slik at utviklings- og traumebevisst tilnærming og forståelse skal bli en del av arbeidskulturen.

Hvem

Ledere og styrere ved de enkelte enhetene, oppvekstsjef og rådgivere i stab.

Innhold

Lederstøtten består av 4 dagssamlinger (2+1+1), samt halvårlige møter i eksisterende ledermøtestruktur.

Samlingene er bygd rund disse fire områdene:

JegBygge- Leder som menneske 

Fokus på den enkelte leder/rådgiver for å utforske styrker og sårbarheter i menneskemøter, fag og organisasjonsutvikling. 

ViBygge- Leder som relasjonsbygger:

Dersom fagutvikling skal skape vedvarende kompetanseutvikling, forutsetter det at vi jobber med arbeidskulturen og reflekterer over egen praksis. Vi verdsetter ulikheter og jobber å se styrkene i de for å skape gode tjenester

IdentitetsBygge- Leder som kompetansebygger

Det er en erkjennelse at en “organisasjon” er et menneskelig fellesskap, og i barn- og oppvekstsektorens tilfelle et felleskap med en målsetting om bidra til å skape trygge barn. Et slikt felleskap trenger en bevissthet om felles identitet for å kunne nå sine målsettinger. 
Leder trenger også å ha kunnskap om hvordan ulike motivasjonelle faktorer innvirker på kompetanseutvikling med mer.

FremtidsBygge- Leder som praksisutvikler:

Hvordan kan en traume- og utviklingsbevisst barn-og oppvekstsektor være. Hvordan vil dere at kompetansen tilegnet gjennom "Handlekraftige Voksne - Trygge barn", integrert med eksisterende kunnskap og kompetanse skal forme den enkelte enhets og hele sektorens framtid? 

Ressurser:

Framdriftsplan

PP fra samlinger:

Lederstøtte 16.04.2021

Lederstøtte Samling 1 - 15-15 september 2021

Ledermøte 4.11.21

Ledermøte 17.02.22

Lederstøtte dag 3. 21.04.22

Lederstøtte dag 4 -  22.9.2022

MenneskeMøte veiledersamlinger

For å øke utbytte av programmet og lykkes med implementering, utvikling og endring, er det nyttig at noen bistår leder med utvikling av planer, forankring blant medarbeiderne i enhetene og oppfølging av praksisendringer. Programmet vil derfor ha egne samlinger for Menneskemøte- veiledere (MM-veiledere) som støtter leder i utviklings- og endringsarbeidet. 

Målsetting

Målet med Menneskemøte veiledersamlingene er at forståelsen og kunnskapen som tilegnes gjennom programmet skal levendegjøres og integreres i den daglige praksisutøvelsen hos den enkelte, slik at utviklings- og traumebevisst tilnærming og forståelse skal bli en del av arbeidskulturen. Menneskemøte veiledersamlingene handler om å sikre at forståelsesgrunnlaget er levende i avdelingen/tjenestens/enhetens praktiske hverdag. 

Hvem

MM-veileder er ansatte fra de ulike enhetene i kommunen som har rollen som pådriver, veileder og støtte i implementering av av handlingsplan og RVTS Sørs`s kompetanseprogram "Handlekraftige voksne- trygge barn".

Det er tre nivåer av Menneskemøteveiledere

Nivå 1:  MM-veiledere som fordeles på ulike lærende nettverk. Disse har ansvar for å støtte og veilede nivå 2, og særlig ansvar for faglig oppdatering, også etter programmets slutt.

Nivå 2: MM- veiledere på hver enkelt enhet som har ansvar for støtte og veilede kollegaer på sin enhet, samt være pådrivere for implementering. MM- veiledere på nivå 2 har i samarbeid med leder særlig ansvar for vedlikehold av programmet i refleksjoner, diskusjoner, valg og faktisk handling på hver enkelt enhet etter programmets slutt.

Nivå 3: Menneskemøteteam bestående av leder, MM-veiledere fra nivå 2 og andre ressurspersoner på hver enkelt enhet. Teamet har i samarbeid med, og støtte fra, MM- veiledere fra nivå 1 et særlig ansvar for å være pådrivere og gi implementeringsstøtte i praksis på sin enhet (eks utarbeide plan for implementering, opplæring av nyansatte, tema på personalmøter, trening og øving osv.).

Innhold

Nivå 1 og 2 har egne MM- veiledersamlinger. Tilsammen 4 dagssamlinger (2+1+1) og tre halve dager med veiledning der prosesslæring, erfaringsdeling, tilegnelse av ny kunnskap og øvelser vil stå i fokus. Her er det lagt vekt på:

  • Min rolle som veileder, pådriver og støtte i fagutvikling
  • Anvendelse av kunnskap i samhandling
  • Bistand og verktøy for refleksjoner, diskusjoner, valg og faktisk handling for å sikre at RVTS Sørs program i Menneskemøtekompetanse blir levende på de enkelte enhetene
  • Opplæring i verktøy for kartlegging av nevroaffektivt utviklingsnivå (NAA) til bruk i veiledning i utviklings- og traumebevisste tiltak

PP fra samlinger:

Powerpoint fra 1 samling

Powerpoint fra 2 samling

https://rvtssor.no/filer/dokumentarkiv/12102022_veildersamling_3.pdf

Ressurser

Se resursser for lederstøttesamlinger over.

Presentasjon fra foreldremøter barnehage september 2022