Handlekraftige Voksne - Trygge barn

Oppvekst i Vennesla og Iveland

Om programmet

Bakgrunn

Vennesla og Iveland kommuner har inngått et samarbeid med RVTS Sør for implementering av kompetanseprogrammet «MenneskeMøteAkademitet» (MMA) som en del av handlingsplanen «Handlekraftige Voksne- trygge barn». Hovedmålsettingen i handlingsplanen er at ingen barn i Vennesla og Iveland skal utsettes for eller leve med vold og overgrep i nære relasjoner. Målet med MMA er å sikre felles verdier, holdninger, kunnskap og handlekraft, og at alle ansatte har en felles faglig plattform i traumeforståelse i møte med barn og unge. Dette for å sikre forebygging, avdekking og håndtering av vold og overgrep.   


Programmet er utarbeidet i henhold til anerkjente prinsipper i nyere implementeringsforskning, og har som intensjon å utvide ledere og ansattes være- og gjørekompetanse gjennom økt kunnskap, refleksjon, kollegaveiledning og trening i bruk av forståelsesmodeller og ferdigheter. Det baserer seg på en erkjennelse av at kompetanseutvikling, læring og kvalitetsutvikling best skapes i møte med likeverdige parter. Dette innebærer at programmets innhold blir utformet i samarbeid mellom RVTS Sør, og Vennesla og Iveland kommuner. 

Programmet er samlingsbasert med ulike tema for de forskjellige samlingene. Sentralt for programmet og gjennomgående for alle samlingene er utviklings - og traumeperspektivet. Et slikt perspektiv handler om å se mennesker i lys av deres erfaringer. En utviklings- og traumebevisst enhet eller tjeneste tar høyde for hvordan erfaringer spiller inn på barn og unges psykiske helse, og hvordan livsbetingelser og stress kan påvirke utvikling og fungering. Atferd er uttrykk for erfaringer, og traumeperspektivet forsøker å se de bakenforliggende funksjonene og årsakene til atferden. 


MMA består i hovedsak av tre deler: felles-, leder- og veileder-samlinger.

Fellessamlingene er for alle ansatte. 

Ledersamlingene er for alle ledere i oppvekstsenhetene og gir verktøy for arbeid med endring i praksis. 

Veiledersamlingene er for profesjonsveiledere (nivå 1) og veiledere (nivå 2). 

Programmet er i all hovedsak forankret i de to nederste delene av verditrekanten nedenfor. Det vil si at vi i liten grad fokuserer metoder og tiltak, men arbeider med organisasjonens, de ansattes arbeidskultur og verdier samt teori omkring de ulike elementene i programmet. Dette ut fra en forståelse om at gjennom bevisst jobbing på disse nivåene velger tjenesten selv de gode metodene og tiltakene. 

Vår kompetansemodell er forankret i Andersen, Frantzen og Knag Fylkesnes (2020) sin beskrivelse av kompetanse (se figur nedenfor), som er i skjæringspunktet fagkunnskap, brukerkunnskap, verdier/holdninger, ferdigheter i organisasjonens sammenheng.

Kompetanse

I tradisjonell kompetanseutvikling fokuseres ofte teoretisk kunnskap og ferdigheter. I dette programmet er verdier og holdninger viet like stor plass, og vi ønsker å styrke betydningen av Vennesla kommunes egne verdier

Disse verdiene skal gjennomsyre hele programmets faglige innhold. 

Det er en forutsetning at ledelsen sikrer at ulike utviklingsprogrammer/prosjekter settes inn i en helhet som sammen danner et godt og trygt faglig fundament for hele tjenesten. 

Implementeringsforskning viser at undervisning og teoretisk opplæring i seg selv i liten grad påvirker praksis. Programmet er derfor lagt opp prosessorientert, og med en stor variasjon i pedagogiske innholdet, for eksempel: Refleksjonsoppgaver, filmer, rollespill og andre praktiske oppgaver samt noe «hjemmearbeid».