Hopp til hovedinnhold
MMA

Handlekraftige Voksne - Trygge barn

Oppvekst i Vennesla og Iveland

Om programmet

Vennesla og Iveland ønsket å inngå et samarbeid med RVTS Sør, som en del av sin handlingsplan mot vold i nære relasjoner. RVTS Sør bidrar med kompetanseutviklingsprogrammet MenneskeMøteAkademiet (MMA). MMA er et rammeverk for implementering av kunnskapsbasert praksis. Sentralt i programmet er utviklings - og traumeperspektivet, fordi livsbetingelser og stress påvirker utvikling og fungering.


Programmet baserer seg på en erkjennelse av at kompetanseutvikling, læring og kvalitetsutvikling best skapes i dialog. Programmets innhold blir derfor utformet i samarbeid mellom RVTS Sør, Vennesla og Iveland kommuner. 

Oppbygning

MMA består i hovedsak av tre deler: felles-, leder- og veileder-samlinger.

Fellessamlingene er for alle ansatte. 

Ledersamlingene er for alle ledere i oppvekstsenhetene.

Veiledersamlingene er for profesjonsveiledere (nivå 1) og veiledere (nivå 2). 

Fremdriftsplan med oversikt over alle datoer

Fra kunnskap til kompetanse

Begrepet kompetanse refererer til summen av «hva som trengs» i den daglige profesjonsutøvelsen. I MMA brukes kompetansehjulet som modell på kompetanse (Andersen, Frantzen og Knag Fylkesnes, 2020). Modellen vektlegger fem kompetanseområder: fagkunnskap, brukerkunnskap, verdier/holdninger, ferdigheter og tjenesten. De fire første områdene er sirkler flettet inn i hverandre, og reflekterer den dynamiske sammenhengen og gjensidige påvirkningen mellom områdene. Tjenesten som område er imidlertid skrevet inn i en sirkel som omslutter de fire først nevnte sirkelområdene. Dette tydeliggjør 1) hvordan organisasjonen får betydning for den enkeltes muligheter for å bruke og utvikle egen kompetanse, og 2) at kunnskap om prosesser på organisasjonsnivå får betydning for praksisutøvelsen. Dette reflekterer MMAs vektlegging av ledelse gjennom et egne ledersamlinger.

Kompetanse

Innhold

Programmet tar utgangspunkt i kultur/verdier og teori i sin tilnærming til endringsarbeidet. Et viktig mål er å kunne bistå i arbeidet med verdibaserte handlinger til beste for barna. 

 

Programmet skal bidra til:

  • økt bevissthet om egne og arbeidsplassens verdier og holdninger i møte med både barn, omsorgspersoner og kollegaer 
  • fornyet kunnskap om barns utvikling og hvordan utvikling påvirkes av samspill og omsorgskvalitet.
  • å reflektere over og arbeide med egen kompetanse, ressurser, sensitivitet, språk og ansvarlighet, både for egen del og som del av en større organisasjon.
  • økt handlingskompetanse som bidrar til gode «menneskemøter» mellom barnet og den voksne, og også de voksne imellom.

Implementeringsforskning viser at undervisning og teoretisk opplæring i seg selv i liten grad påvirker praksis. Programmet er derfor lagt opp prosessorientert, og med en stor variasjon i pedagogiske metoder gjennom forelesninger, gruppearbeid, trening,refleksjon, samt noe "hjemmearbeid".