MMA

AvHoldt ARA Byglandsfjord

ARA, Sørlandet sykehus HF

Om programmet

Bakgrunn

Noe av det viktigste med hjelpen i hjelpetjenester er hjelperen. De som søker hjelp ved ARA døgnenhet Byglandsfjord treffer menneskene som jobber der. Det er mennesker med fagkompetanse, verdier, holdninger og egne livserfaringer. RVTS Sør er opptatt av å tydeliggjøre hvordan hjelperen selv er en viktig del av behandlingstilbudet. Den som søker hjelp skal kjenne seg AvHoldt, og for å lykkes med det må menneskene som arbeider ved enheten også kjenne seg AvHoldt. 

Enheten skal gi et tverrfaglig spesialisert behandlingstilbud til pasienter med rusavhengighet. Behandlingstilbudet skal bygge på et menneskesyn hvor respekten for det enkelte menneskes liv og verdighet er grunnleggende, og hvor de ansatte skal være faglig dyktige og tilgjengelige og gjøre sitt beste for at pasientene skal få mest mulig igjen for oppholdet.

Programmet er utarbeidet i henhold til anerkjente prinsipper i nyere implementeringsforskning,og har som intensjon å utvideledere ogansattes være- og gjørekompetanse gjennom økt kunnskap, refleksjon, kollegaveiledning og trening i bruk av forståelsesmodeller og ferdigheter. Det baserer seg på en erkjennelse av at kompetanseutvikling, læring og kvalitetsutviklingbest skapes i møte med likeverdige parter. 

Dette innebærer at programmets innhold blir utformet i samarbeid mellom RVTS Sør, og ARA –Døgnenhet Byglandsfjord. Det faglige innholdet skal avspeile at traumeperspektivet, voldsforståelse og avhengighetsforståelsekan utfylle hverandre for å gi bedre tjenester til pasienter og pårørende.

Programmets målsetting 

Programmet fokuserer på verdi og holdningsforankring hos den enkelte ansatte og i arbeidsfellesskapetsom grunnlag i fagutvikling. Programmetskal gi ledere og ansatte kunnskap som setter dem i stand til å forstå hvordan traumatiserte personers atferd, følelse og fortellinger kan forstås som uttrykk for opplevd smerte. Programmet skal også gjennom fagutvikling i praksisfelleskap bidra til å se mulige sammenhenger mellom avhengighetslidelser og utviklingstraumer, aggresjon og vold. Derigjennom ønsker man å bidra til økt handlingskompetanseog trygghethos ledere og ansatte som fremmer pasientenes tilfriskningsprosess.

I henhold til SAMHSA,The US Substance Abuseand Mental Health Services Administration (www.samhsa.gov), kjennetegnes en traumebevisst tilnærming ved at programmet, organisasjonen eller systemet;

  1. Innser den omfattende innvirkning traumer har, og forstår potensielle veier til tilfriskning.
  2. Gjenkjenner tegn og symptomer på traumer hos klienter, familier, ansatte og andre som er involvert i systemet. 
  3. Responderer ved fullt ut å integrere kunnskap om traumer i visjoner, prosedyrer og praksis, og 
  4. Jobber aktivt mot å unngå retraumatisering.

En traumebevisst tilnærming kan implementeres i ulike organisasjoner og tiltak, og i denne sammenhengen i rusbehandling på spesialisthelsetjenestenivå. 

Innhold i programmet

En viktig del av AvHoldter implementeringsstøtte. Lærende organisasjoner som skal gi god tilpasset hjelp til mennesker med sammensatte problemer krever en trygg og endringsdyktig ledelse basert på høy grad av tillit, medarbeiderskap og menneskemøte-kompetanse. Programmet er i all hovedsak forankret i de to nederste delene av verditrekanten nedenfor. Det vil si at vi i liten grad fokuserer metoder og tiltak, men arbeider med organisasjonens, de ansattes arbeidskultur og verdier samt teori omkring de ulike elementene i programmet. Dette ut fra en forståelse om at gjennom bevisst jobbing på disse nivåene velger enheten selv de gode metodene og tiltakene.

Vår kompetansemodell er forankret i C. Falenders beskrivelse av kompetanse (se figur nedenfor), som er i skjæringspunktet mellom teoretisk kunnskap, personlige ferdigheter og verdier. 

I tradisjonell kompetanseutvikling fokuseres ofte teoretisk kunnskap og ferdigheter. I dette programmet er verdier og holdninger viet like stor plass, og vi ønsker å styrke betydningen av Sørlandet Sykehus sin visjon «Trygghet når du trenger det mest» samt sykehusets kjerneverdier: Respekt - Faglig dyktighet - Tilgjengelighet og Engasjement.

Disse kjerneverdiene skal gjennomsyre hele programmets faglige innhold. All teoretisk kunnskap og ferdighetstrening skal være forankret i et slikt verdigrunnlag.