MMA

På lag rundt barna

Sjøstrand og Voiebyen skoler

Om programmet

For å lykkes med god kvalitet i tjenestene, trenger skolens ledere, medarbeidere og samarbeidspartnere kunnskap om lek, ressurser, stress, og traumebevisst omsorg. Det er en forutsetning at de ulike instansene samhandler utfra en felles forståelse.

Slik jobber vi

Programmet har læringsmål innen fire dimensjoner: 

  • Dels skal deltakerne få økt bevissthet om egne og arbeidsplassens verdier og holdninger i møte med både kollegaer og de menneskene de er satt til å jobbe med
  • dels skal deltakerne gis ny kunnskap om barns utvikling og hvordan utvikling påvirkes av samspill og omsorgskvalitet
  • dels skal deltakerne gis anledning til å reflektere over og arbeide med egen kompetanse, ressurser, sensitivitet, språk og ansvarlighet, både for egen del og som del av en større organisasjon
  • arbeidet med ny forståelse og refleksjon omkring egen rolle i møte med barn, skal bidra til økt handlingskompetanse som bidrar til gode «menneskemøter» mellom barnet og den voksne, og også de voksne imellom.

Kunnskapsgrunnlaget hentes fra nyere forskning fra ulike fagområder som organisasjonskultur og arbeidsglede, positiv psykologi, stressforskning, utviklingspsykologi, forskning omkring betydningen av tidlige livserfaringer (f.eks. ACE-forskning), tilknytningsteori og forskning omkring lekens betydning. Kunnskapsgrunnlaget skal formidles ved forelesninger, gruppearbeid, trening, refleksjonssamlinger og selvstudier. 


Oversikt over de ulike delene i programmet:
1. samling: Hvem er vi, og hva vil vi
2. samling: Klassen, et komplekst samspill
3. samling: Mer enn hjerne
4. samling: Gruppedynamitt
5. samling: Hvem er vi og hva vil vi

Valgte tema som skal integreres i programmet 

Temaene Den gode samtalen, traumebevisst omsorg, lek og klasseledelse vil integreres i samlingene.