Hopp til hovedinnhold

Tjenestestøtteprogrammet

MenneskeMøteAkademiet (MMA)

Et godt menneskemøte er grunnleggende i all hjelp som skal bidra til forandring, og uavhengig av hvilken tjeneste man jobber i, handler det om møte med mennesker i ulike livssituasjoner. RVTS Sør har derfor menneskemøtekompetanse i fokus i våre kurs og programmer.

MenneskeMøteAkademiet er RVTS Sørs primære tjenestestøtte. MMA jobber for å sette utviklings- og traumebevisst kunnskap ut i praksis gjennom å fokusere på organisasjonens kultur og verdiforankring, til beste for barn, unge og voksne. Det skal bidra til å utvikle fagfolk som er nysgjerrige på egen praksis, som evner å tenke langsomt, og som tør å være sårbare sammen med sine kollegaer. Vi legger vekt på at den voksne må kjenne seg selv, og arbeider mot å ha fokus på en positiv oppmerksomhet mot den andre.

Visjon
"Hele mennesker i utviklende felleskap."

Målsettingen med MenneskeMøteAkademiet er at tjenesten har en felles traumebevisst referanseramme som bidrar til gode og utviklende menneskemøter for barn, unge og voksne. Programmet har som målsetning at hver enkelt ansatt, men også tjenesten som helhet, skal utvikle sin kompetanse.

Fokus på menneskemøter

Et godt menneskemøte er grunnleggende i alt endringsarbeid, noe du kan lese mer om her. MMA er opptatt av at de vi møter skal oppleve en genuin omsorg, varme og respekt.

MenneskeMøteAkademiet har hovedvekt på forankringsarbeid i verdier, kunnskapssyn og menneskesyn. Dette mener vi er en forutsetning for forandring. Det er i det enkelte menneskemøte våre verdier, kunnskap og erfaring vises i praksis, og det er hvordan den andre opplever møtet som er grunnleggende i om det bidrar til forandring.

En traumebevisst referanseramme

Det som er felles for alle tjenestene vi skal arbeide med er at det handler om møter med mennesker i ulike livssituasjoner, ofte preget av vold, overgrep eller livskriser. En utviklings- og traumebevisst tilnærming er å ha en forståelse av belastende hendelser og erfaringers innvirkning på menneskers utvikling og psykiske helse, men også hvordan livsbetingelser og stress i hverdagen kan påvirke oss. Utvikling- og traumebevissthet handler for det første om å legge til rette for gode utviklingsstøttende betingelser. For det andre handler om å ha en bevissthet om, og forståelse av, behovene til mennesker utsatt for påkjenninger. I tillegg kan traumeforståelse hjelpe oss med fokus på hva som bidrar til å forebygge og avdekke belastinger og stress, og bidra med kunnskap om hva som skal til for å skape endring.

Vår forståelse av «Akademi»?

Programmet er tilpasset det oppdraget vi får fra vår hovedoppdragsgiver (Helsedirektoratet / Bufdir), der vi har som hovedmålsetning å sette kunnskap ut i praksis. En nøkkel i MenneskeMøteAkademiet er refleksjon, fundering og aktiv deltakelse, mer enn tradisjonell akademisk kunnskapsformidling. Vi ønsker et program som beveger både hode, kropp og følelser. Interaksjon og aktiv deltakelse er gjennomgående i programmet. En av måtene vi gjøre dette på er gjennom å systematisk utfordre til refleksjon over egen arbeidshverdag og praksis i egen tjeneste, styrker og svakheter og hvordan både den enkelte og tjenesten sammen kan arbeide for å bedre kvaliteten på menneskemøtene.

Tjenestestøtte

Tjenestene som RVTS sør skal betjene har den samme tilgangen til kunnskap og ressurser, og består av høyt faglig kvalifiserte fagpersoner. Synet om at tjenestene selv innehar faglig makt handler derfor om å støtte tjenesten i eget utviklingsarbeid. Det vil si at tjenesten skal i samarbeid med RVTS Sør være med å formulere mål for sitt utviklingsarbeid. Programmet blir til i samarbeid med den/de tjenesten(e) som skal ha programmet. Det vil si at programmet vil være noe forskjellig og tilpasset ut fra de ulike tjenestens behov, arbeidsoppgaver og målgruppe.

MMA innholder implementeringsstøtte til aktuelle ledere. Hensikten med denne støtten er å bidra til at programmet implementeres i en helhetlig ramme. Det er leders ansvar å involvere alle ansatte i dette arbeidet. De ulike programmene vil også ha egne nettsider med ressurser, informasjon, mellomarbeid ol..

Se våre MMA-programmer, klikk her.

MMA har særlig fokus på tjenester som arbeider med barn og unge. RVTS Sør er et kompetansesenter som vil være i barnehøyde. Det betyr at vi har barn og unges behov i fokus i vår formidling. I tillegg betyr det at en god barndom varer hele livet – vi vil bidra til å gjøre en forskjell i hele livsløpet.

Målgruppen for MMA er fagpersoner som arbeider med barn, unge og voksne. Spesielt kan dette være aktuelt for dere som jobber med mennesker utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt, og hjelpere som arbeider med de som er utsatt for påkjenninger eller er i krise.

Tidsrammen for programmet er inntil 18 måneder, med en påfølgende dagssamling ett år etter. Dere får tilbud om en verdi- og dialogbasert trening med undervisning og øvelser i menneskemøtekompetanse.

Programmet er et resultat av både en ekstern evaluering av tidligere programmer, samt en videreutvikling av 10 års erfaring RVTS Sør har gjort i arbeid med ulike prosjekter og programmer.

Hvem er vi til for?
 • Spesialisthelsetjenesten
 • Kommunal helse-, omsorg- og sosialtjeneste
 • Barnevernet
 • Familievernet
 • Flyktninge-/asyltjenesten
 • NAV
 • Politiet
 • Forsvaret og Forsvarets Veterantjeneste
 • Kriminalomsorgen
 • Skoler og barnehager
 • PPT
 • Private og ideelle organisasjonerEr du interessert i tjenestestøtteprogram for din tjeneste?

Søk om tjenestestøtte her!


Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar