Tjenestestøtteprogrammet

MenneskeMøteAkademiet (MMA)

Det viktigste du kan gjøre som hjelper er å skape gode menneskemøter. Det er kjernen i godt hjelpearbeid. RVTS Sør har derfor menneskemøtekompetanse som hovedfokus i alle våre kurs og programmer.

Se våre MMA-programmer, klikk her.

MenneskeMøteAkademiet er RVTS Sørs tjenestestøtteprogram med implementeringsstøtte, der vi bistår med fagutvikling, støtte til implementering av ny kunnskap, undervisning, veiledning og nettverksarbeid.

Hvordan kan man klare å ha fokus på det i en hverdag der vi har dårlig tid, der vi skal rapportere og møte kollegaer, planlegge og tilrettelegge? Hva mener vi selv er et godt menneskemøte, og hvordan legger vi til rette for at disse møtene kan skje? Og hvem er du i møte med andre? Metoder og teknikker har ingen verdi uten at det er tillit til stede – eller en følelse av at man blir likt, av den andre. Denne tilliten, eller følelsen, skapes kun når mennesker opplever at de blir møtt på en god måte av et annet menneske.

Hvorfor kaller vi det «Akademi»?

Spenningsforholdet mellom det relasjonelle i møte med andre mennesker, og behovet for akademisk kunnskap – det er viktig å ta på alvor. De er avhengig av hverandre for å kunne gjøre en god jobb. MenneskeMøteAkademiet prøver derfor å omfavne begge deler: Trygge fagfolk og varme menneskemøter har en mulighet til å forandre liv.

MenneskeMøteAkademiet har hovedvekt på forankringsarbeid i verdier, kunnskapssyn og menneskesyn. Dette mener vi er en forutsetning for forandring.

Hvorfor fokus på menneskemøter?

Et godt menneskemøte er grunnleggende i all hjelp som skal bidra til forandring. Uavhengig av tjeneste- eller behandlingsted, handler dette om møte med mennesker i ulike livssituasjoner. RVTS Sør legger vekt på at hjelperen må kjenne seg selv, og arbeider for å ha fokus på en positiv oppmerksomhet mot den andre.

Det er i det enkelte menneskemøtet våre verdier, vår kunnskap og vår erfaring vises ut i praksis og i handlinger, og det er hvordan den andre opplever møtet som er grunnleggende i om hjelpen bidrar til forandring.

MenneskeMøteAkademiet har et sterkt fokus på forankring. Med dette ønsker vi å skape en refleksjon og bevisstgjøring rundt tjenestenes kunnskapssyn, menneskesyn, verdier og hva dere tror på. Dette fordi vi som mennesker ofte handler, forstår og fokuserer i overenstemmelse med hvordan vi oppfatter verden.

Målgruppen er fagpersoner som arbeider med barn, unge og voksne. Spesielt kan dette være aktuelt for dere som jobber med mennesker utsatt for vold, overgrep og omsorgssvikt, og hjelpere som arbeider med de som er utsatt for påkjenninger eller er i krise.

Tidsrammen for programmet er inntil 18 måneder, med en påfølgende dagssamling ett år etter. Dere får tilbud om en verdi- og dialogbasert trening med undervisning og øvelser i menneskemøtekompetanse.

Programmet er et resultat av både en ekstern evaluering av tidligere programmer, samt en videreutvikling av 10 års erfaring RVTS Sør har gjort i arbeid med ulike prosjekter og programmer.

RVTS Sør kan bistå med å skape merverdi i tjenestene gjennom at vi sammen finner ut hva dere ønsker hjelp til. Vi sørger for en kvalitetsutvikling av tjenesten gjennom kompetanseutvikling, utvikling av sammenhengende tjenester, og praksisnære samarbeidsmodeller på tvers av profesjoner, samfunnssektorer og forvaltningsnivåer.

RVTS Sør vil støtte lederne i utviklingen av deres organisasjon. Derfor er tjenestestøtte vår viktigste arbeidsform.

Programmet er tilpasset det oppdraget vi får fra vår hovedoppdragsgiver (helsedir/ bufdir), der vi har som hovedmålsetning å sette kunnskap ut i praksis. Vi skal ha en praksisnær undervisning og opplæring, der vi både skal lære opp, og lære av, de ulike tjenestene. Det som er felles for alle tjenestene vi skal arbeide med er at det handler om møter med mennesker i ulike livssituasjoner, ofte preget av vold, overgrep eller livskriser.

Vi tilbyr tjenestestøtte til ledere, beslutningstakere og tjenesteutøvere.

Hvem er vi til for?
  • Spesialisthelsetjenesten
  • Helse- og omsorgstjenester i kommunene
  • Barnevernet
  • Familievernet
  • NAV
  • Politiet
  • Forsvaret og Forsvarets Veterantjeneste
  • Kriminalomsorgen
  • Skoler og barnehager
  • Ideelle organisasjonerEr du interessert i tjenestestøtteprogram for din tjeneste?

Søk om tjenestestøtte her!