Program


Bolk 1

20.-21. oktober 2016 kl. 09:00 - 16:00:

Dag 1: Forståelse av fenomenet, teori og forskning.

Denne dagen vil vi jobbe med å forstå hvordan fenomenet dukker opp i terapirommet og i hverdagslivet til mennesker som strever på denne måten. Hvem er disse pasientene, og hvordan presenterer de seg?
Vi vil belyse hva dissosiasjon er ut fra ulike vinkler; historisk, teoretisk og ut fra tilgjengelig forskning. Vi vil se på forskjellige teoretiske tilnærminger der strukturell dissosiasjonsteori er en av flere.
Sentrale spørsmål vil være hvordan komplekse dissosiative lidelser utvikles og hvordan vi kan forstå dissosiative fenomener.
Vi ønsker også å gi et balansert bilde av kontroverser i fagfeltet, som sammenhengen mellom dissosiasjon og traumer og spørsmål knyttet til om terapeuten kan bidra til å skape og opprettholde dissosiasjon.
Målet for denne dagen er å gi deltakerne solid kunnskap som et bakteppe for problemstillingene og behandlingsintervensjonene som anbefales for denne pasientgruppen.

Dag 2: Overordnet om behandling

Videre vil vi se på overordnete prinsipper for behandling av komplekse dissosiative lidelser og hvilke rammer og mål som bør etableres i begynnelsen av den terapeutiske relasjon.

Temaer som dekkes:
• Overordnede prinsipper for behandling av komplekse dissosiative lidelser
• Fasetenkning (her og nå-fokus vis a vis fortid-fokus)
• Realisering: Dette har skjedd meg, men det er over nå
• Indre fobi/unngåelse
• Styrke følelsen av å være én person
• Indre samarbeid
• ”Toleransevinduet”
• Regler og rammer for behandlingen. Hvordan håndtere brudd på rammer?
• Etablering av allianse og formulering av terapeutisk prosjekt
• Tilpasninger ut fra grad av fragmentering av personlighet, og alder hos pasienten
• Overkomme fobi for tilknytning
• Sentral teknikk: multispeak

Bolk 2:

26.-27.januar 2017 kl. 09:00 - 16:00

Dag 1: Utredning og diagnostisering

Denne dagen vil vi fokusere på dissosiasjon fra et diagnostisk perspektiv, særlig differensialdiagnostisk. Vi vil tydeliggjøre forskjellen på det å ha dissosiative symptomer og ha en dissosiativ lidelse.

Temaer som dekkes, er:

Dissosiative symptomer:
• Somatoforme symptomer, inkludert pseudoepileptiske anfall (PNES) og funksjonelle nevrologiske symptomer
• Psykoforme symptomer (amnesi, depersonalisering, derealisering)
• Identitetsveksling og identitetsforvirring
• Flashbacks og hallusinose
• Hvordan skille patologiske og ikke-patologiske dissosiative symptomer?
Gjennomføring av utredning:
• Grunning og regulering i utredningssituasjonen
• Hvordan unngå suggesjoner?
• Tilbakemelding til pasient og annet helsepersonell

Bruk av utredningsverktøy
• Screening (DES, SDQ-20 og MID)
• Semi-strukturerte intervjuer (SCID-D og TADS-Q)

Differensialdiagnostikk
• Psykose
• Personlighetsforstyrrelser
• Rus
• Somatiske tilstander
• Imitasjon/”falske positive”

Dag 2: Tidlig fase intervensjoner:

• Psykoedukasjon og ferdighetstrening, inkl. bruk av behandlingsmanualen ”Traumerelatert dissosiasjon” (Boon, Steele, van der Hart, 2011)
• Bygge funksjon hos den voksne pasienten
• Forståelse av den indre dynamikken. Angst og sinne sirkel
• Hvordan forholde seg til selvdestruktivitet -" ulike former for selvskading, spiseforstyrrelser, rus?
• Hvordan forholde seg til pågående suicidalitet?
• Sentrale teknikker:
• Komme forbi fobien (fingersignal, tegninger, blogg, skrive bok, lapper, lydfiler)
• Somatiske ressurser: grunning, orientering, sentrering.

Bolk 3:

27.-28. april 2017 kl. 09:00 - 16:00

Fortsette med tidlig fase intervensjoner. Hvordan jobbe med:
• Triggere
• Flashbacks og mareritt
• Kampdeler og portvoktere
• Hallusinasjoner
• Pågående overgrep/kontakt med overgriper

Sentrale teknikker:
• Snakke til/med sinte deler
• De fire vennskapeliggjørende spørsmålene
• Trygt sted
• Visualiseringsøvelser

Konkrete utfordringer for deg som behandler:
Samarbeid med andre instanser, poliklinikk og døgnbehandling.
Pårørendearbeid.
Medisinering.

Bolk 4:

14.-15. September 2017 kl. 09:00 - 16:00

Bearbeiding av traumatiske hendelser. Hvordan bidra til at hele personen får en delt virkelighet av hva som har skjedd og blir i stand til å tåle hele seg selv.
Vi vil se på hvordan indre samarbeidsmetoden kan benyttes til å integrere traumeminner. Vi går gjennom tilpasninger av ulike metoder i bearbeidingsfasen som Sensorimotorisk psykoterapi, EMDR, IRRT,
Narrativ eksponeringsterapi. Det vil bli presentert case-eksempler. Arbeid med å integrere hendelsene i livshistorien slik at personen kan si at dette skjedde meg og det er over nå.

Siste fase av behandling:
Bearbeide sorgen over alt som er tapt, alt som er ødelagt og alle drømmer som aldri ble noe av. Arbeid med eksistensielle spørsmål om det gode og det vonde, om skyld, og om å være en del av menneskeheten.
Hvordan jobbe med å øke selvmedfølelsen?
Arbeid med å våge å leve et vanlig liv. Fokus på å tillate seg gode erfaringer, nærhet og arbeid med å bygge gode relasjoner.
Få del i hvordan pasienter opplever å ha en dissosiativ lidelse og hva som er til hjelp.