Nye Blikk - På utenforskap, mangfold og tilhørighet

Digital samling, Zoom

Sted:
Digital samling, Zoom

Dato:
28. mai 2021

Deltakerpris:
Gratis

Påmeldingsfrist:
25. mai 2021

Velkommen
RVTS Sør, Mentornettverket og Vestfold og Telemark fylkeskommune ønsker velkommen til digital fagdag «Nye blikk på utenforskap, mangfold og tilhørighet». Denne samlingen erstatter de planlagte samlingene på Farris bad den 27. og 28. mai som dessverre måtte avlyses grunnet Covid-19. 

Mål med samlingene
Vi har som målsetting at fagdagen blant annet skal belyse hvilke mekanismer som kan ligge til grunn for at noen mennesker er mer utsatt for utenforskap, kontroll og utnyttelse enn andre. Vi ønsker at deltakerne skal få større forståelse for kompleksiteten og fellesnevnerne i flere av våre fagområder. Samlingen vil invitere til refleksjon rundt forebygging, og hvordan møte mennesker som er kommet i en særlig utsatt situasjon.

Målgruppe
Fagdagen er for ansatte i det offentlige tjenesteapparatet og alle i frivillig sektor der tematikken er relevant.

På samlingen ønsker vi at deltakerne får:
• dypere kunnskap om bakenforliggende faktorer til fenomenene
• mulighet for refleksjon og erfaringsdeling
• økt handlingskompetanse i møte med
• en påminnelse om hvor viktig samhandling og samarbeid med andre aktører er
• tid til å bli kjent og bygge nettverk med andre deltakere på konferansen
• fokus på HÅP og MULIGHETER

Fordragsholdere
Sunil Loona er utdannet psykolog, både fra India og Norge. Han har en mastergrad i psykologi fra India og en embetseksamen i psykologi fra Universitetet i Oslo. Han har lang erfaring i arbeidet med barn og familier med minoritetsbakgrunn. Han har arbeidet som seniorrådgiver ved Nasjonal Senter for flerkulturell opplæring, OsloMet, som pedagogisk-psykologisk rådgiver ved PPT i Oslo, som spesialpsykolog ved Torshov kompetansesenter og som konsulent for UNICEF i Priština, Kosovo. Han har forsket og skrevet faglitteratur om ulike emner innenfor minoritetsspørsmål, inkludert om rasisme. Han var med på å stifte Antirasistisk senter og sitter fortsatt i styret i organisasjonen. For øvrig er han pensjonist.

Halima El Abassi (f. 1978) er en dansk sosialarbeider, forsker og samfunnsdebattant, med dansk-marokkansk bakgrunn. Hun er særlig kjent for sin forskning og sitt opplysningsarbeid om æresrelaterte konflikter og sosial kontroll. Hun er innehaver av virksomheten FRISK, stipendiat ved OsloMet, styremedlem i LIM (Likestilling, integrering, mangfold) og siden 2018 leder for det Danske Rådet for Etniske Minoriteter, som rådgir den danske integreringsminister.

Samarbeidspartnere / medarrangører
Fagdagen er et samarbeid mellom RVTS Sør, Mentornettverket og Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Spørsmål kan rettes til RVTS Sør

Praktiske spørsmål 
Kirsti Gilje, tlf 90567143 eller på e-post: kirsti.gilje@rvtssor.no

Faglige spørsmål
Pernille Lavoll Baade, tlf 95947197 eller på e-post: pernille.lavoll.baade@rvtssor.no
Torunn Fladstad, tlf 46893104 eller på e-post: torunn.fladstad@rvtssor.no

Forelesere


Sunil  Loona
Sunil LoonaMastergrad i psykologi fra India og embetseksamen i psykologi fra UiO

Hamila El Abassi
Hamila El AbassiPhd-stipendiat ved Oslo Met

Fredag 28. mai

09:00
Introduksjon RVTS Sør

09:10
Intervju v/ Sunil Loona - psykolog
Med utgangspunkt i tre sentrale begreper – struktur, kultur og livsløp – kommer Sunil Loona til å ta et historisk tilbakeblikk på dannelsen av gjengmiljøer blant unge med minoritetsbakgrunn i Oslo. Fattigdom og klasse var den viktigste faktoren for problemene deres, ikke etnisitet. Opphopning av levekårsvansker og en opplevelse av forskjellsbehandling skapte et grunnlag for dannelse av motkulturer blant minoritetsungdom. Problemstillingen er i høyeste grad aktuell også i dag.

09:50
Pause

10:00
Trygg By
Rocketman

10:30
Kenneth Helberg fra Tromsø politi

11:00
Pause

11:15
Lars og Ivar RVTS Øst
Radikalisering
Tiltak 2 – ny portal


11:45
Camilla Hålien Johnsen, Radikaliserings- og mangfoldskontakt Sørøst politi

12.00
Lunsj

12.30
«Negativ sosial kontroll - et foreldreperspektiv» v/ Halima El Abassi - PhD Stipendiat OsloMet, Inkludert refleksjon rundt bordene, 15 min
I mitt innlegg ønsker jeg å legge kort frem noe av det man som fagperson skal være oppmerksom på når det handler om negative sosial kontroll; dels ut fra foreldrenes perspektiv, dels ut fra den unges perspektiv – og også når man som fagperson i sitt arbeid opplever hvordan negativ sosial kontroll utøves og påvirker. Når er det snakk om barneoppdragelse og når er det negativ sosial kontroll? Jeg setter fokus på foreldreperspektivet, noe som er sjeldent i den eksisterende forskning.


13:15
Pause

13:30
IMDi fagteam v/ Omar Drammeh
Minoritetsrådgivere

14:00
FLEXID

14:15
Oppsummering og avslutning

Påmelding

Kurset er gratis!