Nye Blikk - På utenforskap, mangfold og tilhørighet

Larvik, Farris Bad

Sted:
Larvik, Farris Bad

Dato:
18. november 2020

Deltakerpris:
Gratis

Påmeldingsfrist:
1. november 2020

Velkommen
RVTS Sør, Mentornettverket og Vestfold og Telemark fylkeskommune ønsker velkommen til nettverkssamlingene «Nye blikk på utenforskap, mangfold og tilhørighet» på Farris Bad i Larvik. Pga Covid19 og regler om smittevern, har vi satt et tak på 60 deltakere pr dag. Vi arrangerer to like samlinger, og du velger om du vil delta 18. eller 19. november. For å sikre at flest mulig tjenester er representert på samlingen ønsker vi fortrinnsvis 2-3 deltakere fra samme arbeidsplass. 

Mål med samlingene
Vi har som målsetting at nettverkssamlingen blant annet skal belyse hvilke mekanismer som kan ligge til grunn for at noen mennesker er mer utsatt for utenforskap, kontroll og utnyttelse enn andre. Vi ønsker at deltakerne skal få større forståelse for kompleksiteten og fellesnevnerne i flere av våre fagområder. Samlingen vil invitere til refleksjon rundt forebygging, og hvordan møte mennesker som er kommet i en særlig utsatt situasjon.

Målgruppe
Nettverkssamlingen er for ansatte i det offentlige tjenesteapparatet der tematikken er relevant. Vi avsetter også noen plasser til frivillig sektor. 

På samlingen ønsker vi at deltakerne får:
• dypere kunnskap om bakenforliggende faktorer til fenomenene
• mulighet for refleksjon og erfaringsdeling
• økt handlingskompetanse i møte med
• en påminnelse om hvor viktig samhandling og samarbeid med andre aktører er
• tid til å bli kjent og bygge nettverk med andre deltakere på konferansen
• fokus på HÅP og MULIGHETER

Fordragsholdere
Sunil Loona er utdannet psykolog, både fra India og Norge. Han har en mastergrad i psykologi fra India og en embetseksamen i psykologi fra Universitetet i Oslo. Han har lang erfaring i arbeidet med barn og familier med minoritetsbakgrunn. Han har arbeidet som seniorrådgiver ved Nasjonal Senter for flerkulturell opplæring, OsloMet, som pedagogisk-psykologisk rådgiver ved PPT i Oslo, som spesialpsykolog ved Torshov kompetansesenter og som konsulent for UNICEF i Priština, Kosovo. Han har forsket og skrevet faglitteratur om ulike emner innenfor minoritetsspørsmål, inkludert om rasisme. Han var med på å stifte Antirasistisk senter og sitter fortsatt i styret i organisasjonen. For øvrig er han pensjonist.

Halima El Abassi (f. 1978) er en dansk sosialarbeider, forsker og samfunnsdebattant, med dansk-marokkansk bakgrunn. Hun er særlig kjent for sin forskning og sitt opplysningsarbeid om æresrelaterte konflikter og sosial kontroll. Hun er innehaver av virksomheten FRISK, stipendiat ved OsloMet, styremedlem i LIM (Likestilling, integrering, mangfold) og siden 2018 leder for det Danske Rådet for Etniske Minoriteter, som rådgir den danske integreringsminister.

Samarbeidspartnere / medarrangører
Nettverkssamlingene er et samarbeid mellom RVTS Sør, Mentornettverket og Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Spørsmål om samlingene kan rettes til RVTS Sør

Praktiske spørsmål 
Kirsti Gilje, tlf 90567143 eller på e-post: kirsti.gilje@rvtssor.no

Faglige spørsmål
Pernille Lavoll Baade, tlf 95947197 eller på e-post: pernille.lavoll.baade@rvtssor.no
Torunn Fladstad, tlf 46893104 eller på e-post: torunn.fladstad@rvtssor.no

Forelesere


Sunil  Loona
Sunil LoonaMastergrad i psykologi fra India og embetseksamen i psykologi fra UiO

Hamila El Abassi
Hamila El AbassiPhd-stipendiat ved Oslo Met

Onsdag 18. november

09.00
Velkommen og presentasjon

09.30
«Levekår og utenforskap» v/ Sunil Loona - psykolog
Med utgangspunkt i tre sentrale begreper – struktur, kultur og livsløp – kommer Sunil Loona til å ta et historisk tilbakeblikk på dannelsen av gjengmiljøer blant unge med minoritetsbakgrunn i Oslo. Fattigdom og klasse var den viktigste faktoren for problemene deres, ikke etnisitet. Opphopning av levekårsvansker og en opplevelse av forskjellsbehandling skapte et grunnlag for dannelse av motkulturer blant minoritetsungdom. Problemstillingen er i høyeste grad aktuell også i dag.

10.30
Pause

10.45
Innledning til prosessarbeid v/ Sunil Loona og RVTS Sør

11.45
Innlegg ved radikaliserings- og mangfoldskontakt Camilla Hålien Johnsen ved Sørøst politidistrikt

12.00
Lunsj

13.00
«Negativ sosial kontroll - et foreldreperspektiv» v/ Halima El Abassi - PhD Stipendiat OsloMet, Inkludert refleksjon rundt bordene, 15 min
I mitt innlegg ønsker jeg å legge kort frem noe av det man som fagperson skal være oppmerksom på når det handler om negative sosial kontroll; dels ut fra foreldrenes perspektiv, dels ut fra den unges perspektiv – og også når man som fagperson i sitt arbeid opplever hvordan negativ sosial kontroll utøves og påvirker. Når er det snakk om barneoppdragelse og når er det negativ sosial kontroll? Jeg setter fokus på foreldreperspektivet, noe som er sjeldent i den eksisterende forskning.


14.00
Pause

14.15
«Best practice» - Innlegg fra lokale aktører i feltet

15.15
Avslutning

15.30
Vel hjem

Påmelding

Kurset er gratis! Men dersom du har meldt deg på og ikke kan delta, så må du kontakte oss innen påmeldingsfristen ellers vil du bli fakturert 600 kr.