Hopp til hovedinnhold

Nyskapende samarbeid

Bufetat region sør har engasjert RVTS Sør for å bidra til økt kvalitet på tjenestene. – Det de kunne tilby av kompetanse, traff midt i blinken på hva vi trenger for å utvikle kvaliteten på tjenestene, sier direktør i Bufetat region sør, Ann Kristin Stapnes.

Her er VidSynts prosjektgruppe ved RVTS Sør (f.v:Helge Slotten, Heine Steinkopf, Ane Ugland Albæk, Inger Lise Andersen, Mogens Albæk og Ruben Gausdal)
Her er VidSynts prosjektgruppe ved RVTS Sør (f.v:Helge Slotten, Heine Steinkopf, Ane Ugland Albæk, Inger Lise Andersen, Mogens Albæk og Ruben Gausdal)
Eva Dønnestad

Eva Dønnestad
RVTS Sør
18.11.2013, kl. 14:28


Stapnes forklarer at Bufetat nå ønsket å få til et samlet kompetanseløft for alle ansatte slik at de får samme forståelse. I stedet for å gi hver avdeling penger til å sende medarbeidere på kurs, tilbyr vi nå VidSynt til alle. Enkeltkurs for enkeltmedarbeidere har ifølge implemeteringsforskningen liten hensikt. Nå har vi forventninger om at medarbeiderne skal trene på å reflektere over egen praksis: ”Hvorfor gjør vi tingene sånn hos oss? Hvorfor møter vi barn og unge slik vi gjør?” Medarbeiderne skal arbeide med å bli bevisst på å se hva som særpreger vår kultur faglig og sosialt, for å se hvordan vi kan samhandle.

 

Likeverdige partnere

En av arkitektene i utarbeidingen av samarbeidet, fagsjef Mogens Albæk ved RVTS Sør, opplever det motiverende og smigrende å bli bedt om å inngå i dette samarbeidet. Han roser regionledelsen for å våge å tråkke nytt land:
– Dette er et nytt konsept. Bufetat region sør er den eneste regionen som satser på lokal fagutvikling. Organisasjonspsykologisk forskning sier dette er klokt, men det er likevel en modig avgjørelse, sier Mogens Albæk.
Albæk vektlegger at det her er to likeverdige partnere som møtes med hver sine styrker og svakheter.
– Hele prosjektet utvikles i et likeverdig samarbeid mellom to aktører i praksisfellesskapet. Tiden er over for utviklingsarbeid der ekspertene kom utenfra for å belære. Nå utvikles kunnskapen der den skal anvendes i et likeverdig samspill. Det er langt mer inspirerende, sier prosjektlederen.

Også regiondirektør Ellen Ølness Nadim er svært forventningsfull til dette prosjektet:
– Jeg håper de kan bidra til ny refleksjon, fagutvikling, vekst for barn og unge og ikke minst til å øke arbeidsgleden hos hver enkelt medarbeider, sier regiondirektør Ellen Ølness Nadim.

 

RVTS Sør vil også lære av dette

Prosjektleder Mogens Albæk forteller at det har vært gjort en innsats for å kartlegge behov og legge til rette for likeverdig samspill i hele prosessen.
Hvilke kvalifikasjoner har RVTS Sør til å gå inn i dette samspillet?
– Vi har sagt ja fordi vi mener oss kvalifiserte fordi vi hos oss har en blanding av individualpsykologisk og organisasjonspsykologisk kompetanse. For RVTS Sør er dette et løft. Men vi tar utfordringen med glede. Vi forventer at erfaringene vi gjør vil komme alle øvrige programmer til gode på sikt, sier Albæk.

Hovedmålsetting med prosjektet VidSynt er å høyne kvaliteten på tjenestene i Bufetat.
Dette vil vi primært oppnå gjennom å arbeide med kulturen på den enkelte arbeidsplass.
– Hva legger du i kulturarbeid?
– Vi må få et bevisst forhold til språket vi bruker og til de sosiale reglene vi lever etter på arbeidsplassen. Vi må trene på å verdsette at medarbeidere bidrar aktivt på ulike måter.

– Hvordan kommer prosjektet barn og unge til gode?
– Vi vet at de voksnes arbeidsglede er et gode for barna, og arbeidsglede henger sammen med kvalitet på tjenestene.

 

De fire delprosjektene

RVTS Sør har organisert arbeider i prosjekt VidSynt som vil har fire underprosjekter: VidSynt Organisasjon, Vidsynt Medarbeider, VidSynt veiledning og VidSynt Forskning.
– Sammen skal vi utvikle disse programmene, understreker prosjektleder VidSynt, Mogens Albæk.

Prosjektets organisering:

Prosjektet ledes av en styringsgruppe som er nedsatt av regiondirektøren. Styringsgruppen ledes av direktør Ann Kristin Stapnes

 

VidSynt organisasjon: For å hjelpe avdelinger til å bli tydelig aktører i Bufetats fagutvikling. Sammen vil vi at fagutvikling skal skje lokalt.

Vidsynt medarbeider: Et frivillig tilbud til enkelte ansatte som ønsker å fordype seg i sin faglige utvikling.

VidSynt Veiledning: Tilbud til de som fungerer som veiledere for Bufetats avdelinger. Vi ønsker å være med å sikre et bredt kunnskapsgrunnlag og gi opplæring i ny prosessledelse og kulturbygging.

VidSynt Forskning: Gir regionledelsen mulighet for å få utredet eller beskrevet spesielle utfordringer som oppstår i organisasjonen.

En VidSynt webportal er under produksjon. Alle programmene har støtte i hver sin webside. Denne vil også bli brukt til å presentere de gode erfaringene som gjøres lokalt. – Den dagen de må scrolle for å få lest alle de gode erfaringene, da spretter korken, smiler en optimistisk prosjektleder Mogens Albæk.

 

Ane Ugland Albæk er prosjektleder for Vidsynt organisasjon og Vidsynt medarbeider.

– Det er utrolig spennende å drive endringsarbeid gjennom å fokusere på kultur og på den enkelte arbeidstaker. De fleste kompetansehevingstiltak har jo fokus på de vi arbeider med, og hvordan vi skal endre dem eller måten vi forholder oss til dem på. Når vi jobber med mennesker bruker vi oss selv som verktøy og da bruker vi hele oss selv, med alt vi er, hvor fagkunnskapen bare er en liten del. Det som er viktig for oss handler sjelden om metode, tiltak eller miljøregler, men om verdier, hva som gir mening, og hvordan vi kan gjøre en forskjell. Her får vi muligheten til å bruke den ressursen som ligger i de ansattes engasjement, verdier, og forskjellighet til å skape faglig vekst.

Men det aller mest motiverende for meg med å drive med dette er at jeg tror det virker. Jeg tror det skaper endring hos medarbeidere og i kulturer, som igjen fører til at barn og unge får et bedre tilbud.

– Hva kan bli utfordrende i arbeidet?
Jeg kjenner ikke Bufetat særlig godt fra før, så her blir mine svar mer generelle og basert på mine tidligere erfaringer med endringsarbeid . En vanlig utfordring er at mange ansatte allerede er lei av omstilling og kompetanseutvikling, og skulle ønske de slapp å være med på flere endringer. Vår utfordring blir å vise hvordan aktivt kulturarbeid faktisk øker både arbeidsglede og motivasjon på jobben fordi ansatte får mer eierskap til sin egen arbeidssituasjon og får fokus på gode resultater av jobben som gjøres. Deltakere som har vært med i tydelig lærende organisasjoner sier at det som inspirerer og gir arbeidsglede er hvor meningsfullt det oppleves å være en del av et godt team; å være en del av noe som er større enn dem selv, som er meningsfullt, og å være i utvikling.

– Hva kan RVTS Sør lære og hva kan Bufetat lære?
– Dette er en ny måte å jobbe med kvalitetsheving på, så her vil vi lære hele tiden. Vi har en prosjektgruppe i Bufetat som vi skal samarbeide med under utviklingen av programmet, som sikkert vil bidra med nyttige innspill. I tillegg skal vi jo prøve ut programmene etter hvert som de blir ferdig. Så vi kommer til å lære mye av tilbakemeldinger fra deltakerne både i utviklingsprosessen og når vi skal gjennomføre programmene i praksis.

Inger Lise Andersen er prosjektleder for VidSynt veiledning

– Vi vet at veiledning er kjempeviktig i systematisk fagutvikling. Veilederen støtter opp om refleksjon og læring – både på individ og organisasjonsnivå. Derfor er det viktig med gode veiledere.

Andersen forteller at læringen vil skje gjennom en blanding av selvstudium, undervisning, e-læring og trening - der hovedfokus er på trening.

– Hva kjennetegner en god veileder?
– En god veileder forstår ”barnets prosjekt”, at barnet er kompetent, en aktør. Han kan forstå og se en problemstilling ut fra flere perspektiv og bidra til at den som blir veiledet kan se ulike handlingsalternativ –ulike forståelsesrammer, sier seniorrådgiver vold og overgrep ved RVTS Sør Inger Lise Andersen – som er prosjektleder for utviklingen av VidSynt Veiledning.

Eva Dønnestad

Eva Dønnestad
RVTS Sør
18.11.2013, kl. 14:28


Prosjektets organisering:

Prosjektet ledes av en styringsgruppe som er nedsatt av regiondirektøren. Styringsgruppen ledes av direktør Ann Kristin Stapnes

VidSynt organisasjon: For å hjelpe avdelinger til å bli tydelig aktører i Bufetats fagutvikling. Sammen vil vi at fagutvikling skal skje lokalt.

Vidsynt medarbeider: Et frivillig tilbud til enkelte ansatte som ønsker å fordype seg i sin faglige utvikling.

VidSynt Veiledning: Tilbud til de som fungerer som veiledere for Bufetats avdelinger. Vi ønsker å være med å sikre et bredt kunnskapsgrunnlag og gi opplæring i ny prosessledelse og kulturbygging.

VidSynt Forskning: Gir regionledelsen mulighet for å få utredet eller beskrevet spesielle utfordringer som oppstår i organisasjonen.
Aktuelt
Siste nytt

Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar