Hopp til hovedinnhold

Traumebevisst omsorg for fosterforeldre

Et oppdatert kurs i traumebevisst omsorg for fosterforeldre lanseres av RVTS Sør i disse dager. Håpet er at dette skal gi fosterforeldre og kontaktpersoner i barneverntjenesten trygghet og forståelse til å møte sitt fosterbarn på best mulig måte. Når barnet har flyttet inn og hverdagen har meldt seg, kommer ofte mange spørsmål opp, og fosterforeldre kan oppleve seg overveldet og ensomme i oppgaven.

Illustrasjon for TBO-F: Cecilie Høgås, Cecilie Høgås Design
Illustrasjon for TBO-F: Cecilie Høgås, Cecilie Høgås Design
Siri L. Thorkildsen

Siri L. Thorkildsen
Kommunikasjonsansvarlig, RVTS Sør
04.01.2021, kl. 03:30


Det hadde aldri blitt brudd i plasseringen hjemme hos oss dersom jeg hadde visst det jeg vet nå.
 Fosterforelder etter fullført kurs

Barnevernet overtar hvert år omsorgen for barn som av ulike årsaker ikke lengre kan bo hjemme. For noen skjer dette med samtykke fra foreldre, for andre skjer det uten samtykke. Mange plasseringer eller flyttinger skjer planlagt, mens andre er akutte – noen er midlertidige mens andre langsiktige og permanente.

– De som er fosterforeldre har fått en av de mest utfordrende oppgavene i hele velferdssystemet vårt. Mange barn som bor i fosterhjem har opplevd traumatiske hendelser og levd under vanskelige omsorgsforhold. Fosterforeldre må være forberedt på at barnet kan ha mange ressurser, men også mange utfordringer. De må kunne håndtere et bredt spekter av adferd og følelser, og kunne bygge en tillitsfull og god relasjon med barnet. I tillegg må de håndtere tverrfaglig samarbeid og kunne litt om lovverk, forteller spesialrådgiver i RVTS Sør, Tone Weire Jørgensen.

Weire Jørgensen har sammen med Torstein Garcia de Presno, Øyvind Dåsvatn og Anette Andersen fra RVTS Sør stått for revideringen av kurset Traumebevisst Omsorg for Fosterforeldre (TBO-F).

De fleste som skal bli fosterforeldre i Norge i dag får tilbud om å gå på et kurs som heter PRIDE. Dette kurset går over ti kvelder, og har fokus på blant annet tilknytning og hvordan foreldre kan ta imot fosterbarna.
– Det er et viktig kurs for alle som skal ta imot barn. Men dette kurset fokuserer ikke så mye på traumer og traumeforståelse. Det har barneverntjenesten etterlyst, for de ser behovet for mer kunnskap rundt dette for de som skal ta imot barna som skal i fosterhjem, forteller hun.

– For når barnet har flyttet inn spør mange foreldre seg: Hva nå? Når hverdagen har begynt, hvordan kan de møte barnet som kanskje har mange traumer med seg? Mange lurer på hvordan de kan håndtere det på best mulig måte.

Å se bak atferden
Kurset Traumebevisst Omsorg for Fosterforeldre (TBO-F) er beregnet på de fosterforeldrene som har fosterbarn boende hjemme.
– Målet med dette kurset er at fosterforeldrene skal finne mening og holde ut i oppgaven de står i, og kanskje gjøre oppgaven enda bedre hvis det er noe de strever med. At de skal forstå barnet bedre og klare å møte barnet på en hensiktsmessig og utviklingsfremmende måte.

Jeg forstår nå at når min sønn ble aktivert og gikk ut sitt toleransevindu, gikk jeg også ut mitt og møtte ham like aktivert. Jeg er den voksne som bør beholde roen, støtte og regulere ham.Fosterforelder etter fullført kurs

På tross av forberedende kursing er det mange som signaliserer at de blir oppgitte av utfordringene som kan bestå i lyving, stjeling, at barnets atferd er vanskelig, og at de som fosterforeldre ikke forstår deres handlinger. Det handler om å istandsette dem til å se bak atferden, sier Weire Jørgensen.

– Vi håper at verden kan bli mer forutsigbar og tryggere for barnet etter dette kurset, og at de føler at de blir «rommet». Det er gode grunner til at livet er vanskelig og følelsene sterke, forteller de Presno.

–Mye tyder på at årsaken til noen brudd i fosterhjem er at de ikke forstår barnet. Mange barn strever med å finne mening i livene sine og kan ha sterke atferdsutrykk som kan være ulogiske for omgivelsene. Hadde de forstått logikken i atferden hadde det vært lettere for dem å stå i det. Et kurs som dette hjelper dem med det logiske i det ulogiske de ser, legger Weire Jørgensen til.

Jeg føler meg påkledd, endelig kan jeg snakke og fortelle om dette til andre på en måte som gjør at jeg føler meg kompetent og rustet.
Fosterforelder etter fullført kurs

Kurs og veiledning
Nye TBO-F blir rullet ut i hele landet i disse dager, med en digitalt møte med informasjon om kurset fredag 15. januar klokken 10. Målgruppe for den digital lanseringen er hovedsaklig tjenester som jobber med opplæring og veiledning av fosterhjem, og du kan melde deg på her. OBS! Denne digitale lanseringen er ikke begynnelse på et kursløp.

TBO-F er et kurs som allerede har eksistert i Norge i rundt ti år. Det er oversatt av RVTS Sør fra kurset som er laget av amerikanske National Child Traumatic Stress Network (NCTSN).
– Etter ti år ser vi at det er modent for å revideres faglig og visuelt for de norske fosterhjemmene, forteller Weire Jørgensen.

Innholdsmessig og pedagogisk er det nokså likt det opprinnelige kurset. Men det er faglig oppdatert på traume- og stressforståelse, og mer tilgjengelig språklig sett. For eksempel er kursleders håndbok nå på norsk, tidligere var den på engelsk.

– Vi har testet ut ulike måter å presentere kurset på, men har landet på at NCTSN har gjort en fantastisk jobb med å bygge det opp slik at alle fosterforeldre skal få nytte av kurset – uavhengig av hvilken faglig bakgrunn de har. Det er ikke alle fosterforeldre som kan så mye om traumer fra før, og det tar dette kurset høyde for der innholdet blir presentert på en logisk, hverdagsnær måte, forteller de Presno.

I disse dager pågår det en kompetanseoverføring fra Bufetat til barneverntjenestene i kommunene over hele landet. Fra 2022 vil de overta mer av ansvaret for oppfølging av fosterhjemmene. I tillegg til kursing av fosterforeldre inkluderer TBO-F også veiledning av foreldrene, noe barnevernet er pålagt å gi fra 2022.
– Denne dreiningen gjør at kommunene nå henvender seg til oss fra hele landet, slik at de kan settes i stand til å kompetanseheve hjemmene. Pågangen er stor, og behovet er stort, forteller Weire Jørgensen.

En viktig tid sammen
Kurset består av åtte samlinger, på tre timer hver – i tillegg vil fosterforeldrene få gruppeveiledning i 1 og 1,5 år i ettertid. RVTS Sør har også laget en kursholder-opplæring. Denne består av tre samlinger, med gjennomgang av alle 8 modulene, og så en påfølgende dag med teori og øvelse på veiledning og veiledningsmetodikk.

Kursholderopplæringen er i regi av RVTS Sør, og Sandra Mars og June Andersen fra Larvik barneverntjeneste. Mars og Andersen har gjort seg gode erfaringer fra å holde kurset for fosterforeldre. (Artikkelen fortsetter under bildet)

Sandra Mars, June Andersen, Tone Weire Jørgensen, Torstein Garcia de Presno og Øyvind Dåsvatn
June Andersen, Sandra Mars, Tone Weire Jørgensen, Torstein Garcia de Presno og Øyvind Dåsvatn har alle god kjennskap til TBO-F. (Foto: Therese Skauge Klokset, RVTS Sør)

– Det å samle fosterforeldre i gruppe for opplæring og veiledning er både krevende og ressursbesparende. Krevende, fordi du skal se og favne alle sammen. Ressursbesparende, fordi du kan gi den samme opplæringen og veiledningen til mange fosterforeldre på en gang, forteller de.

– Vi treffer fosterhjemmet jevnlig over tid. Fosterhjemmene gir tilbakemelding om en opplevelse av kontakt og nærhet til sin kontaktperson eller barneverntjenesten. Fosterforeldrene kan gi hverandre støtte på en måte som vi ikke klarer å gi dem under en-til-en-veiledning. Opplevelsen av å ikke stå alene om vanskelige situasjoner og vanskelige følelser er en lettelse for mange. De opplever støtte i hverandre.

Det er fint å treffe andre fosterforeldre og dele erfaringer med dem. Det er på en annen måte enn andre kurs vi har vært på. Vi skulle ønske det kunne fortsette.
Fosterforelder etter fullført kurs

Mars og Andersen forteller at de har god tid til å følge opp temaer som kommer opp i gruppa.
– Vi skal tross alt møtes mange ganger. Frustrasjoner og spørsmål kan tas opp på samlingene og veiledningen. Fosterforeldrene vet at de kan samle opp spørsmål og frustrasjoner til kursdagen. Her det rom for å være sårbar, og dele det man opplever som utfordrende.

Kontaktpersonene blir bedre kjent med sine fosterhjem, og lærer dem å kjenne på en annen måte, forteller de.
– Tilbakemeldingene er at relasjonen til fosterhjemmene styrkes. Kontaktpersonen fra barnevernet og fosterforeldre får den samme faglige plattformen, og det er lettere og snakke «samme språk».

For dem som kursholdere har TBO-F-prosessen vært berikende og lærerik.
– Vi dypdykker ned i teorien, og øker og oppretteholder også vår traumeforståelse og kunnskap. Det er en fantastisk reise å møte fosterforeldrene, følge gruppeprosessen og bygge relasjoner. Vi føler oss heldig å kan være en del av dette. Det oppleves som en svært nyttig del av vår arbeid, som gir mye positivitet og arbeidsglede.

– Dette kurset gir oss verktøy og mulighet til å støtte, veilede og bidra til holdningsendringer hos fosterforeldrene. Å møte barn som har det vanskelig fører til mange utfordringer, men kurset bidrar til at det er lettere for fosterforeldrene å møte barn med ro og omsorg, forteller de.

Tøffe dager
Det er tøffe dager for de som går gjennom kurset, med flere krevende øvelser.
– De må blant annet gjøre en øvelse der de selv kjenner på hvordan det er å miste noe du holder kjær – uten å kunne kontrollere verken hva eller hvordan du mister det. Det kjennes på kroppen, men det gir en litt innsikt i hva fosterbarnet har måttet stå i, forteller de Presno.

Kurset tar for seg traumer og stress, toleransevinduet, den tredelte hjernen og stressrespons, og traumenes konsekvenser – som triggere og smerteuttrykk. Det har også fokus på hvordan man skaper trygghet, hvordan vi kan møte og forstå følelser og adferd, og hvordan man kan jobbe med relasjoner og heling. De vil også kartlegge og jobbe med hvilke relasjoner fosterbarnet har i livet sitt – både de gode, nøytrale og stressfulle relasjonene.

– Vi bruker eksempelhistorier og egne historier. De jobber med sitt fosterbarn, har fokus på barnet, og jobber i grupper. Målet er å skape innsikt og forståelse, og en forståelse av at selv om barna har foreldre som har påført svikt – så er det en viktig relasjon for dem, sier han.

**

Meld deg på digital lansering av nye TBO-F her.

Kilde: TBO-F, RVTS Sør

Siste nytt

Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar