Hopp til hovedinnhold

Kvalitet i tjenestene - et felles ansvar

Det er når vi samarbeider at det ekstraordinære skjer. Det skal oppleves fra tjenestene. Vi skal gjøre det enklere, nyttigere og tryggere for dem å be om støtte.

Ragnhild Thoner. Foto: RBUP/Karin Beate Nøsterud
Ragnhild Thoner. Foto: RBUP/Karin Beate Nøsterud
RVTS Sør

RVTS Sør
Nyheter
30.03.2020, kl. 13:30

Tekst: Trine Løndal, Regionsenter for barn og unges psykiske helse, og Siri L. Thorkildsen, RVTS Sør

Samarbeid Sør skal gjøre det enklere for tjenestene å få den støtten de trenger. Henvender de seg til ett senter – henvender de seg til alle, er tanken.

– Et samarbeid mellom fagpersoner fra RBUP, KoRus Sør og RVTS Sør har pågått i mange år, men vi ønsket å gå et steg videre i Samarbeid Sør, forteller Ragnhild Thoner, som er spesialrådgiver i samarbeid og utvikling i de tre kompetansesentrene.
Thoner inngår i teamet som arbeider med samordnet innsats til tjenester og kommuner i region sør.

RBUP Øst og Sør, RVTS Sør og KoRus Sør ønsker å styrke tjenestenes kompetanse innen psykisk helse, rus- og traumefeltet. Vi skal være en tjeneste for tjenestene og for den forebyggende virksomheten i kommunene, spesialisthelsethenesten og det statlige barnevernet.
– Vi skal gi bedre leveranser sammen, enn det vi får til hver for oss, forteller Thoner.

Vi skal være samlet og koordinert, slik at det blir lettere for tjenestene å kontakte oss for støtte.

Målet er å gi raskere, bedre og enklere hjelp til tjenestestøtte, ved at vi tilbyr én dør inn til flere kompetansemiljøer og fagområder.

Prosjektene i Samarbeid Sør inkluderer per nå godtjenestestøtte.no, Bedre Tverrfaglig Innstats, Ungdata, Program for folkehelse, felles kommunikasjon og samordnet innsats til tjenester.

– I avtalen er det beskrevet noen målsetninger med samarbeidet, og ønsker om at noen særlige satsningsområder velges ut i avtaleperioden som varer til 2023. Den har en struktur som sikrer god lederforankring, mobiliserer sentralt fagpersonell og sikrer oppfølging, utvikling og læring på tvers av sentrene, sier Thoner.

God oppslutning og gode resultater
De seks aktive arbeidsgruppene som arbeider med fagutvikling og samordner sin innsats til tjenestene, møtes for erfaringsdeling og inspirasjon årlig.

– Jeg mener dette er en robust samarbeidsavtale som vil bidra til økt samordning og ressursutnyttelse i regionen, i henhold til forventninger fra oppdragsgiver, sier hun.

Ved den årlige erfaringssamlingen i november 2019, ble resultater og merverdi av samarbeidet vist fram.
– Flere arbeidsgrupper har oppnådd resultater som overgår det forventede. Hver av gruppene fikk beskrive sine fremtidsdrømmer for fagområdet. Gruppene hadde planer for kvalitetsforbedring og videreutvikling, og alle ønsket samarbeid på tvers av faggruppene, forteller Thoner.

På samlingen la kommunikasjonsmedarbeiderne fra alle sentrene fram forslag til en felles logo og design for «Samarbeid Sør».
– Med det ser vi muligheter for samordnet informasjon og kommunikasjon ut til tjenestene og befolkningen (brukere og samarbeidspartnere), og vi har fått illustrert hvordan vi i regionen kan samordne forespørsler fra tjenester ut ifra idéen om «en dør inn», sier Thoner.

Godtjenestestøtte.no
Nettressursen godtjenestestøtte.no er også utviklet i regi av Samarbeid Sør. Nettsiden skal bidra til å realisere målsetningen om å samordne kompetansesentrenes arbeidsform, slik at de fremstår koordinerte og oppleves samhandlende når de samarbeider om oppdrag til tjenester i kommuner i regionen. Nettressursen er for medarbeidere ved sentrene, som de kan benytte når de skal samarbeide om tjenestestøtteoppdrag i tjenester i region sør.

Det er et ønske at dette verktøyet kan redusere noen av merkostnadene det har å samarbeide på tvers av fagfelt og organisasjoner.

Godtjenestestøtte.no er et såkalt beslutningsstøtteverktøy som kan benyttes for å sikre struktur, innhold og insats knyttet til kvalitet-, fag  og tjenesteutvikling. Det beskriver sentrale aktiviteter og gir forslag til hvordan arbeidet kan gjennomføres ved hjelp av enkle prosessverktøy. Tips og eksempler gir inspirasjon, og en e-post for innspill vil sørge for at denne ressursen oppdateres jevnlig.

Ressursen bygger på oppdatert kunnskap innenfor implementeringsforskning, og er forankret i en styrkebasert tenkning rundt fag- og tjenesteutvikling. Betydningen av gode prosesser for å mobilisere deltagerne fra tjenestene til å implementere ny kunnskap i egen organisasjon er spesielt vektlagt. Arbeidsformene tar utgangspunkt i tjenestens styrker og ressurser slik at organisasjonen via deltagerne mobiliseres til å løfte ny kunnskap over i egen praksis og tjeneste.

Samarbeid Sør ønsker, i samarbeid med noen tjenester, å utvikle tilsvarende verktøy til kommunale ledere når de jobber med utviklingsarbeid i egen organisasjon.

Her er en liten presentasjon av vårt nye verktøy:

 

Siste nytt

Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar