Hopp til hovedinnhold

Blikk for kompleksitet og bredde

– RVTS Sør er opptatt av å bevare blikket for kompleksiteten i menneskers liv. Vi søker bredde i kunnskapsgrunnlaget og nyanser i måter å møte mennesker på slik at vi ikke blir reduksjonistiske. Dette tar vi med oss i et stort pågående arbeid med revidering av kompetansehevingsprogrammet vårt. Nå er MenneskeMøteAkademiet under oppbygging, forteller fagleder Heine Steinkopf.

Illustrasjonsfoto: Shutterstock
Illustrasjonsfoto: Shutterstock
RVTS Sør

RVTS Sør
Nyheter
09.05.2017, kl. 10:27

Som inspirasjon for å kunne arbeide verdibevisst og bredt, har RVTS Sør over år også hentet inspirasjon fra ulike internasjonale fagpersoner. En av dem som har bidratt til tilnærmingen traumebevisst omsorg og senterets traumeforståelse, er Howard Bath. Hans siste artikkel faller sammen med RVTS Sørs behov for å utvide begrepsapparatet og et kunnskapsgrunnlag som i større grad tar med seg erfaringskunnskap- for å ikke bli for smale i sin tilnærming til mennesker som har det vondt, er traumatisert, i sorg eller av andre grunner trenger hjelp fra gode voksne fagpersoner.

Fagleder RVTS Sør, Heine Steinkopf

Ny artikkel fra Bath, inspirerer
Steinkopf har tatt kontakt med Howard Bath og fått tilsendt hans siste artikkel The Trouble with Trauma, og publiserer den HER. 
Intervjuet vi tok med han i fjor høst, understreker flere av de samme momentene.

MenneskeMøteAkademiet
Bath styrker oss i den retningen vi nå arbeider mot ved RVTS Sør, sier Steinkopf.
– Etter evaluering og gjennomgang av vårt toårige kompetanseprogram kalt 7-trinnsprogrammet, er vi nå kommet langt i revideringen. Det reviderte kompetansehevingsprogrammet kalles MenneskeMøteAkademiet. Vi har valgt verdier, laget et bredt kunnskapsgrunnlag og har fokus på menneskemøter, for å i istandsette fagpersoner og tjenester til å forstå mennesker i lys av hva de har opplevd. Mye av tankegods og fag fra det vi nå underviser om, blir med oss videre. Men vi knar det, tykner og finner også noen nye nøkler til forståelse som utvider og fordyper, sier Steinkopf. Han legger til at både psykoterapiforskning, utviklingspsykologi, tilknytningsteori, nevrobiologi, spedbarnsforskning, filosofi, sosiologi og traumepsykologi gir viktige bidrag til vår utvidede forståelse.

Alle ansatte involvert i fagutvikling
MenneskeMøteAkademiet har en egen hovedprosjektgruppe som ledes av Pål Solhaug. I prosjektgruppen sitter ellers Heine Steinkopf, Karen Ringereide, Ruben Gausdal, Anders Dovran og Eva Dønnestad. Allerede for to år siden var Torunn Fladstad, Guru Westgaard og Mogens Albæk ansvarlig for evaluering av pågående program. Resultatene ble samlet og har, sammen med den løpende evalueringen av våre programmer, vært et viktig grunnlagsdokument i revideringen.

– Nå er vi i produksjonsfasen. Dette er et grundig arbeid som involverer alle ansatte ved RVTS Sør. I tillegg til en faglig fellesreise med fokus på verdier og menneskemøter, er alle ansatte involvert i fagutvikling på de ulike områdene der vi har i oppdrag å drive kompetanseheving: Vold og overgrep, migrasjonshelse, selvmord og selvskading, traumatisk stress og psykososial beredskap.

Vi forankrer, fordyper og gjør tilgjengelig. Dette er svært inspirerende arbeid som vi tror og håper også blir et løft for de vi utfører oppdrag for og i sammen med. Vi satser på å pilotere vårt nye spennende, reviderte, kompetansehevingsprogram MenneskeMøteAkademiet på senhøsten, sier prosjektleder Pål Solhaug.

Pål Solhaug, Seniorrådgiver RVTS Sør

Nyere implementeringsforskning
Solhaug understreker at også dette programmet baserer seg på nyere implementeringsforskning og erfaringer RVTS Sør har gjort de siste årene med større programmer i kommuner. (Se www.traumebevisst.no )

– Vi skal undervise, trene, reflektere og dele narrativer som en del av den pedagogiske profilen. For å endre praksis, må vi trene og dele. Programmet vil være preget av dialog og deltakelse fra dem vi har med. Vi tar også brukerperspektivet på alvor. Det vil i tillegg til kompetanseheving med undervisning og trening av ansatte, være et lederstøtteprogram og MenneskeMøteAgenter som får det lille ekstra for å bidra underveis. Men også for å sikre at det fester seg bedre etter avsluttet program. Vi kommer til å fortsette med en bredde av uttrykk og genre. Det blir e-læring, filmer, musikk, poesi, fagartikler og vitenskapelige artikler. MenneskeMøteAkademiet skal ha et bibliotek med artikler og fagstoff på ulike relevante tema i tillegg til pedagogiske ressurser.

MenneskeMøteAkademiet vil også ha fokus på tilbakemeldingskultur. Hvordan oppleves vi som hjelpere? Hjelper hjelpen? Hva kan vi gjøre bedre? Hvordan kan vi samhandle med dem vi skal være der for?

En Verdireise for å samle skatter
Fagleder Heine Steinkopf forteller videre at PhD Anders Dovran som har flere år med traumestudier bak seg - og formidlingsleder Eva Dønnestad, har et særlig ansvar for å utvikle konseptet og skal føre i pennen håndboken (kurslederboken) etter innspill fra flere. Manualen vil bli laget for dem som skal holde kompetansehevingen.

De to møter det neste halvåret personer som har vært veivisere på fagområdene vi arbeider med. De skal også møte barn, unge og voksne og ta imot deres fortellinger.
– Alt dette skal innlemmes i MenneskeMøteAkademiet for å gi bredde og fordypning, men også inspirasjon til dem vi underviser og er i samhandling med i våre ulike oppdrag. Det ligger en modig tro på dialogen med dem som tenker annerledes - og en ydmyk erkjennelse av at vi faktisk blir bedre om flere får komme med sine perspektiver på de spørsmålene vi har funnet viktige for oss, understreker Steinkopf.

Anders Dovran og Eva Dønnestad er i gang med fagintervjuer/verdisamtaler og har avtaler med et titalls spennende fagpersoner og andre som har blikk på menneskemøteperspektivet. De forteller noe om arbeidet som nå pågår, men ønsker å vente med å dele det ferdige konseptet til alle innspillene fra ansatte er kommet og fagintervjuer, brukerfortellinger og fagfellevurderingene er gjennomført.

Grunnleggende store spørsmål – virkelighetsnære svar
– Vi har allerede i forespørselsrunden mottatt svært mange gode tilbakemeldinger på fokuset vi har valgt på temaet MenneskeMøter. Mange finner det meningsfullt. Gode menneskemøter er forankret i verdisyn og menneskesyn. Kompetansehevingen vil ha næring til spørsmål som: Hva er godt liv og god utvikling? Hva er et menneske? Hva er god hjelp når mennesker sliter? Hva er hjelpekunst? Hvordan er en god hjelper? Hva er din, min og vår fortelling? Hva er fellesskapets fortelling? Hvordan skaper vi nye fortellinger? Hva skaper mening, sammenheng og framtidstro? Hvordan kan vi inkludere alle og det komplekse i fellesskap der mennesker bidrar?
Dette er noen av spørsmålene vi samtaler både med faglige veivisere, hjelpere og barn og unge om. Svarene skal være med å bidra til et levende, troverdig og virkelighetsnært kompetanseprogram, understreker Dovran og Dønnestad.

Eva Dønnestad og Anders Dovran. Foto: Therese Skauge Klokset

– Kunnskap og erfaringer må ut i møtet med dem vi skal hjelpe og være der for, og dette gir tydelig gjenklang hos dem vi har invitert til intervju og samtale. For de fleste har sagt ja til nå, sier Anders Dovran.

– Vi møtte to fagpersoner sist uke og ble sittende i flere timer rundt de store spørsmålene. Det oppleves som et privilegium å få hente av andres fagskatter, men også av deres erfaringer, både faglig og menneskelig. Vi tror dette kan være med å utvide forståelsen og å kaste lys over det vi ønsker: Å bidra til at flere barn, unge og voksne som sliter finner tilhørighet, mening og framtidstro, tross alt, sier Dønnestad.

Bidragsytere i fellesskapet
– Fellesskap er et ord flere også stopper opp ved. Vi heles sammen med andre, vi gleder oss sammen med andre, vi trøstes sammen med andre og vi lager nye fortellinger sammen med andre. Å bli en bidragsyter – å vende blikket bort fra seg selv, er også et perspektiv flere ønsker velkommen inn i hjelpearbeidet. Vi stiller store åpne spørsmål og får et mangfold av nære og konkrete svar. Vi gleder oss til å samle alt dette og dele med dem vi skal møte i tjenestene, sier Dønnestad og Dovran.

Forenkler, men reduserer ikke
RVTS Sør har allerede bestemt verdiene alt arbeid skal bygge på ved senteret:

Mot, ydmykhet og anerkjennelse skal forløses gjennom å belyse, berøre og bevege.

Dette preger også møtene vi har i denne skattejakten/intervjurunden. Kunnskapen de formidler kan bidra til å belyse fortellingene og erfaringene de berører. Sammen tror vi dette kan være med å skape en bevegelse – mot helhet og mening. Allerede nå har vi mange kloke sitater og fortellinger som kan være gulltråder i MenneskeMøteAkademiet.

Magne Raundalen, Dagfinn Winje, Thomas Høiseth, Anne Kristine Bergem, Tor-Johan Ekeland, Trond Aarre, Paul Egil Leer-Salvesen, Kari Lossius, Henrik Syse og Inga Marte Torkildsen er blant dem som står på listen de kommende par månedene. Flere gode navn står på blokka ut over høsten. Ikke minst, fortellinger fra barn, unge og hjelpere.

– Vi ønsker å prøve å finne og forstå både den ytre og den indre fortellingen mennesker bærer på. Vi ønsker å ta kropp og sinn på alvor. Vi forenkler begreper og fag slik at flere kan forstå, men vi reduserer ikke verken menneskene eller kompleksiteten de ofte lever i. Vi trenger mange blikk, et bredt kunnskapsgrunnlag, mange fortellinger og et repertoar av metoder for å ta et menneskes kompleksitet på alvor.

GullTrådJakt
– Vi har også en grunntone i vårt menneskesyn som både vil prøve å forstå og anerkjenne det smertefulle – samtidig som vi ser og verdsetter ressurser og det som har fått mennesker til å overleve eller bære sin fortelling til nå. GullTrådJakt er et ord vi bruker. Det er gulltrådene som skaper sammenheng, mening og binder oss sammen på fine måter. Perspektivet om muligheter, ressurser og framtidstro og troen på at det er mulig å skape en ny fortelling ved at livet går videre, preger grunntonen og innholdet i MenneskeMøteAkademiet, sier Dovran og Dønnestad.

 

Les også:

Ny artikkel fra Howard Bath, The trouble with trauma
Les hovedpunkter på norsk fra Howard Baths artikkel (Anette Andersen)
Bath om behovsbevissthet (Eva Dønnestad)
Jovisst er du mitt Mumitroll (Heine Steinkopf)
Hvert menneske sin historie (Eva Dønnestad)
Forandringskraften ligger i fortellingene (Anders Dovran)
Krenkelser, opplevelser og rusproblemer (Pål Solhaug)
Hva er et menneske (Eva Dønnestad)
Reisen mot mening (Heine Steinkopf)
Hvordan tenker du at jeg foler meg nå (Anders Dovran)
Mening på seierspallen (Magne Raundalen)

Siste nytt

Vi er en del av Stiftelsen Pilar Pilar